Logo školy

Ochrana osobných údajov

Informácie o účele

Informácie o účeloch spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzovania účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený zrozumiteľne definovaný, oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov musí byť naviazané na účel spracúvania osobných údajov. Je potrebné zamedziť, aby sa rozsah spracúvaných osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na daný účel. V prípade ak je účel, rozsah alebo zoznam osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať. Ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať, aby sa zbytočne nerozširovali nad rámec účelu.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď osobné údaje nezíska priamo od dotknutej osoby. Je potrebné zo strany prevádzkovateľa poskytnúť tieto informácie dotknutej osobe pri ich získavaní, najneskôr v dostatočnom časovom predstihu. Informácie musia byť poskytnuté jasne, zrozumiteľne tak, aby im dotknutá osoba porozumela.