Logo školy

Ochrana osobných údajov

Právo dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Dotknutá osoba, ktorá má podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo ich zneužitiu, môže podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov, na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, elektronickými prostriedkami, osobne ústnou formou do zápisnice, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba najneskôr do troch dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice. Využitie elektronických prostriedkov musí byť zabezpečené zaručeným elektronickým podpisom.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia §63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

  1. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu navrhovateľa
  2. Podpis navrhovateľa
  3. Identifikácia subjektu, proti ktorému návrh smeruje, a to - (názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, IČO, prípadne právna forma)
  4. Predmet návrhu s označením, t.z. práva, ktoré boli podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušené
  5. Dôkazy (fotokópie) na podporu tvrdených v návrhu

Úrad pre ochranu osobných údajov SR rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O jej predĺžení musia byť účastníci konania informovaný písomnou formou.