Logo školy

Ochrana osobných údajov

Právo žiadať informácie

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby dotýkajú, ich opravu, vymedzenie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú a následne jej vzniká právo získať prístup k týmto osobným údajom informáciám, v nasledovnom rozsahu:

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania
  2. Kategórie spracúvaných osobných údajov
  3. Kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretej krajine alebo medzinárodné organizácie
  4. Doba uchovávania osobných údajov
  5. Právo žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania
  6. Právo podať návrh na začatie konania podľa §100
  7. Zdroje osobných údajov, ak sú dostupné

Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané a následne toto právo si uplatňovať pri overovaní zákonnosti pri ich spracúvaní. Každá dotknutá osoba má právo vedieť a byť informovaná o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov, dobe ich spracúvania, príjemcoch osobných údajov... Dodržanie uvedeného práva fyzickej osoby sa zabezpečí zhrnutím uvedených údajov v zrozumiteľnej podobe, to znamená vo forme, ktorá umožňuje dotknutej osobe – byť informovaná o uvedených údajoch a v prípade potreby uplatniť svoje práva, ktoré je zákon o ochrane osobných údajov umožňuje.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k osobným údajom v takom rozsahu a na také časové obdobie, potrebné na dodržanie práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti, nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania na účely trestného konania, aby sa ochránila verejná alebo národná bezpečnosť, prípadne aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušné orgány by mali posúdiť, či je potrebné prístup obmedziť úplne alebo iba čiastočne.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe oznámené v písomnej forme, ktorá by obsahovala skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je uvedené rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej dotýkajú, žiadať ich vymazanie ak je ich spracúvanie v rozpore so zákonom.

Opravu alebo vymazanie osobných údajov je potrebné oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli aj príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzali.