4. september 2017

ukončil letné prázdniny a otvoril dvere novému školskému roku. Aj vynovený chodník našej školy priviedol v tento deň do tried všetkých žiakov a pracovníkov gymnázia.

Po úvodných triednických hodinách sme sa stretli v aule školy na slávnostnej akadémii, ktorú otvorili žiaci II. A a VI. D triedy študentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Naše gymnázium poctil v tento deň svojou návštevou poslanec NSK a vedúci odboru školstva Obvodného úradu Nitra Mgr. Milan Galaba, ktorý vo svojom príhovore spomenul aj svoje študentské časy v našej škole a adresoval pedagógom i žiakom slová pochvaly i povzbudenia do pracovných dní.

Riaditeľka školy vo svojom príhovore osobitne privítala prvákov a zaželala všetkým študentom a pracovníkom úspešný nový školský rok.

Na záver slávnosti zaznela báseň nášho absolventa Tomáša Garaja, ktorej umelecké a etické posolstvo ľudskej spolupatričnosti zarezonovalo aulou.

Fotogaléria