KOŽAZ

Kurz ochrany života a zdravia absolovovali žiaci III.A a III.B triedy v dňoch 25.10. – 27.10. 2017.

1. deň kurzu boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. Samozrejme, každý žiak vykonal úlohy určené pre obe skupiny. Prvá skupina absolvovala zdravotnú prípravu, kde sa žiaci najskôr oboznámili s teoretickými poznatkami poskytnutia prvej pomoci. Praktický nácvik prvej pomoci absolvovali už v družstvách pod odborným a metodickým dohľadom vybraných žiakov II.A triedy. Zdravotnú prípravu úspešne uzavreli písomným testom. Druhá skupina žiakov vykonávala športové testovanie, kde sme zaznamenali zaujímavé rekordy našich študentov. Testovali sme preskoky na švihadle, hod medicimbalom, skok do diaľky z miesta, počet ľahov – sedov za 1 minútu, počet kľukov za 1 minútu, výdrž v planku, výdrž v pritiahnutí na hrazde (dievčatá) a počet zhybov na hrazde (chlapci). Podrobnejšie výsledky uvádzame v priloženej tabuľke.

2. deň kurzu začal oboznámením so zásadami civilnej ochrany. Žiaci sa dozvedeli, čo by mali robiť v prípade ohrozenia života, ako sa správať počas úniku chemickej, biologickej alebo inej nebezpečnej látky, ako sa správať pri úniku rádioaktívnej látky. Keďže žijeme v blízkosti atómovej elektrárne, je nutné vedieť aj zásady správania sa počas nehody, kedy bola prepravovaná nebezpečná látka. Náš život môže byť ohrozený aj povodňami alebo inými prírodnými katastrofami, preto je potrebné rozprávať sa so žiakmi aj o týchto momentoch. Modelová situácia na konci tejto časti preverila teoretické poznatky žiakov. Ďalšou časťou boli praktické disciplíny: streľba zo vzduchovky na terč, hod kriketovou loptičkou na cieľ a základy topografie – orientácia v teréne. Všetky preverili zručnosti a vedomosti žiakov.

3. deň mal byť spojený s turistikou na Zubriu oboru, žiaľ, počasie nám prekazilo túto možnosť. Najskôr sme sa teda prešli uličkami Zlatých Moraviec a po návrate do školy si žiaci zmerali svoje športové schopnosti vo florbale a vo volejbale. Dvojité víťazstvo si pripísala trieda 3. A.

Mojim kolegom M. Gálikovej, J. Kováčovej, V. Šedíkovej a P. Černovi ďakujem za spoluprácu a cenné rady pri realizácii KOŽAZ-u, žiakom 2.A triedy za vzornú prípravu prvej pomoci a študentom 3.A a 3.B triedy za aktívny športový prístup k jednotlivým činnostiam.

Ľ. Minárová