Odhalenie pamätnej tabule prof. Júliusovi Podhornému

V historickej aule nášho gymnázia sa konala 28. septembra 2018 spomienková slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule pánovi profesorovi Júliusovi Podhornému, ktorý venoval rozvoju zlatomoravského gymnázia dlhých 44 rokov.

Začiatkom školského roka 1939/1940 bol na jeho podnet založený spevácky zbor Schola Cantorum. Zbor reprezentoval školu a mesto nielen doma, ale aj na zahraničných vystúpeniach v Belgicku, Holandsku a Maďarsku. Posledné vystúpenie Schola Cantorum sa konalo 20. mája 1983.

Na spomienkovú slávnosť prijali pozvanie predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica PhD., poslanec NSK a vedúci odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milan Galaba, prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach Mgr. Zita Koprdová, prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach Ing. Marián Kováč, vedúci odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja RNDr. Vladimír Gubiš a metodička Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Iveta Verešová.

Celé kultúrne popoludnie sa nieslo v znamení vďaky prof. Júliusovi Podhornému. Úvod spomienkovej slávnosti patril poézii. Báseň „O láske“, od velikána slovenskej poézie Milana Rúfusa, zarecitoval Jakub Bánsky z II.A triedy. Spomienkovú akadémiu otvorila slávnostným prejavom riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD..

Program akadémie pokračoval vystúpením speváckeho zboru Schola Cantorum. Profesorovi Podhornému i nám zaspievali bývalí členovia speváckeho zboru Schola Cantorum tri piesne z repertoáru speváckeho zboru „Cheruvimskaja“, „Il bianco e dolce cigno“ a „Chvála hudby“. Spevácky zbor dirigoval Daniel Hlásny – bývalý člen Scholy Cantorum, člen opery SND v Bratislave.

Po vystúpení speváckeho zboru si na pána profesora Júliusa Podhorného zaspomínal aj jeho bývalý kolega a priateľ Mgr. Ján Schultz, zakladajúci dirigent CANTICA NOVA a nestor slovenského mládežníckeho zborového spevu, emeritný moderátor Slovenského zboru slovenských učiteľov, dirigent MGV Marchegg, nositeľ Ceny FRA ANGELICO 2010 a nezávislý hudobný publicista.

Za veľkého potlesku publika, vnučky Júliusa Podhorného odhalili v aule gymnázia pamätnú tabuľu.

Vyvrcholením spomienkového stretnutia bolo vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý svojím repertoárom vzdal úctu nielen profesorovi Júliusovi Podhornému, ale aj všetkým zosnulým a žijúcim pedagógom našej školy. Publikum bolo nadšené majstrovstvom a umeleckou kvalitou zboru. U publika najviac zarezonovali piesne „To Deň, ktorý učinil Pán“, „Sanctus“, „Za starú Breclavú“ (sólo spieval Daniel Hlásny) či „Aká si mi krásna“. Spevácky zbor slovenských učiteľov dirigoval Štefan Sedlický.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii tohto podujatia. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu školy, pedagogickému zboru a pracovníčkam školskej jedálne. Poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí pomáhali pri úprave okolia školy, pri príprave jedálne a pri celkovej organizácii tohto podujatia: D. Kmeťová II.B, N. Tonková II.B, E. Pavlíková II.B, K. Garajová II.B, A. Kramárová II.A, S. Stopper II.A, J. Bánsky II.A, A. Chrenová VII.D, H. Krausová VII.D a D. Magdolen I.A.

Slávnostná akadémia mohla byť zrealizovaná aj vďaka sponzorským darom. Poďakovanie patrí firmám Kamenárstvo – Vodostav, DIMI max, s.r.o, Frutto, s.r.o. a SOŠ polytechnická Zlaté Moravce, pani Garajovej, pánu Končalovi, pánu Kramárovi a RZ pri Gymnáziu J. Kráľa.

Fotogaléria