Rovesnícky projekt - „Akceptujme sa navzájom“

V mesiacoch september – december sa študenti Gymnázia Janka Kráľa – Juraj Šumný a Miriam Vasilová (I.A) zúčastnili preventívneho programu „Akceptujme sa navzájom“. Rovesnícky program, zameraný na prevenciu radikalizácie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie v spoločnosti, sa uskutočnil v priestoroch CPPPaP v Zlatých Moravciach. Stretnutia viedla psychologička PhDr. Miroslava Veľká. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v labyrinte informácií, názorov a postojov, ktoré im prináša dnešná doba. Žiaci sa naučili diskutovať o sporných otázkach napr. o násilnom extrémizme, radikalizácii, rodovom násilí a iných témach so svojimi rovesníkmi, ale aj pedagógmi. Zároveň získali zručnosti pre vytváranie pozitívnej triednej klímy, ktorá prispieva k rozvíjaniu otvorenej diskusie, kritickému mysleniu, akceptácii názorov ostatných študentov. Projekt prispel k rozvoju osobnostných kvalít našich študentov v procese zodpovedného rozhodovania sa.