Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Aj naši gymnazisti sa spolu so svojimi pedagógmi v dňoch 5.- 11. novembra 2018 aktívne zapojili do Týždňa vedy a techniky. Popularizácia vedy a techniky je dôležitou aktivitou, ktorá pomáha študentom sledovať trendy vo vede, výskume a vzbudzovať ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

V tomto týždni naši študenti vymenili klasickú výuku za exkurzie, prednášky či rôzne edukačné aktivity.

Na začiatku Týždňa vedy a techniky 5. novembra 2018 si žiaci III.A a III.B triedy doplnili poznatky o výrobe elektrickej energie z atómového jadra, o zákone zachovania energie, o bezpečnosti prevádzkovania elektrárne, o ekologických dopadoch výroby na životné prostredie. Navštívili Infocentrum Energoland v jadrovej elektrárni Mochovce. EMO Mochovce je zamestnávateľom mnohých našich absolventov, a tak sa žiaci mohli dozvedieť, aké musia mať vzdelanie, aby raz boli zamestnancami elektrárne a zistili, že bez tej fyziky a matematiky to asi nepôjde.

V roku 2018 si pripomíname viaceré významné výročia. Najdôležitejším je 100. výročie vzniku I. ČSR. Pre žiakov II.A, II.B, IV.A a IV.B sme zorganizovali 5.11.2018 besedu s pánom poslancom NR SR Mgr. Mariánom Kérym. Pán poslanec žiakom priblížil toto výročie veľmi pútavým spôsobom. Bolo jasné, že história je jeho srdcová záležitosť. Doporučil študentom, aby si pozreli niektoré nové české a slovenské historické filmy, ktoré súvisia so vznikom I. ČSR a jej ďalším vývojom. V druhej časti besedy sa venoval Nitrianskemu samosprávnemu kraju, jeho aktivitám a kompetenciám. Na záver dvaja žiaci súťažili v krátkom kvíze a víťazka Petra Astrid Michel z II.A dostala od pána poslanca publikáciu o Nitre a okolí. Vďaka besede s pánom poslancom získali naši študenti nové vedomosti o historickom význame spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Od fyziky a histórie sa žiaci I.B v stredu 7.11.2018 presunuli k rovnako dôležitej vedeckej disciplíne, a to k biológii. V rámci Týždňa vedy a techniky sa žiaci I.B triedy s pedagogickým dozorom zúčastnili tradičnej akcie „Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany“. Arborétum Mlyňany pripravuje aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl, pre študentov stredných škôl a gymnázií. V úvode exkurzie sa prváci oboznámili s náplňou vedeckej práce oddelenia dendrobiológie. Nosnou témou bolo „Spolužitie stromov s mikróbmi“ – nitrogénne baktérie a endofyty. Pokračovaním exkurzie bola interaktívna prednáška „Zaujímavé plody drevín Arboréta Mlyňany“, okrem skvostných výtvorov prírody, ochutnali jedlé plody drevín. Ďalšou zástavkou bolo Rozárium, v ktorej žiakov zasvätili do možnosti dosiahnutia krásnych ruží v záhonoch. Poslednou spoločnou cestou s pracovníkmi Arboréta bola exkurzia po náučných chodníkoch. Nakoľko bolo pekné počasie, urobili si vychádzku aj do ďalších častí parku, kde mohli porovnať dreviny z rôznych oblastí sveta.

Praktický svet biológie mohli zažiť v rámci Týždňa vedy a techniky naši seminaristi, študenti IV. ročníka. 8. novembra 2018 sa zúčastnili na UKF v Nitre odbornej prednášky, ktorej témou boli „Embryotechnológie pre nevedcov“. Študenti boli oboznámení s výsledkami vedeckej práce v oblasti embryológie v podmienkach in vitro, mali možnosť vstupu do najnovších laboratórií a absolvovali aj praktické aktivity v tejto oblasti. Odbornú prednášku, prehliadku laboratórií a praktické cvičenia viedol doc. RNDr. František Strejček, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Študenti poodhalili záhady embryotechnológií – článok a fotogaléria

Mnohí naši maturanti chcú svoju ďalšiu profesionálnu kariéru zasvätiť geografii, kartografii či geodézii, a preto sa 7.11.2018 v rámci Semináru z geografie zúčastnili odbornej exkurzie. Navštívili UKF v Nitre, Katedru geografie a regionálneho rozvoja FPV. Počas exkurzie získali podrobné informácie o výučbe geografie, ako i o uplatnení absolventov v praxi po ukončení štúdia. Ďalej bola pre študentov pripravená veľmi pútavá prednáška na tému USA. Prednášajúcou bola RNDr. Lucia Šolcová, PhD., z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o tejto krajine, ktoré im boli podané na základe vlastných skúseností prednášajúcej.
Fotogaléria

Priaznivcov literatúry (hlavne sci-fi a fantasy) privítala 8.11.2018 Trnavská univerzita. Kolektív priaznivcov sci-fi spolu s Mgr. M. Taligovou sa zúčastnil prednášky v Trnave. Témou bola sci-fi a fantasy literatúra, samozrejme v anglickom jazyku. H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe a Stephen King sú známi svojou prevažne hororovou tvorbou. Chce to však obzvlášť kvalitné dielo, aby sa stalo známejším ako sám autor. Príkladom je Mary Shellyová, autorka hororového románu Frankenstein, alebo Moderný Prometheus. Prvá prednáška bola o „Modernom Prometheovi“, pričom bola objasnená jeho relevancia na svet mladých ľudí. Neskôr vznikli 2 tímy, dievčatá išli na diskusiu s účastníkmi programu Erasmus z Turecka a Španielska a chlapci si išli splniť sen, ísť na vysokoškolskú prednášku o Tolkienovej histórii fiktívneho sveta Stredozeme. Porovnali významné aj menej známe scény z filmov a kníh, rovnako ako aj postavy v oboch spracovaniach. Úžasným spôsobom im bol podaný dôvod zmien vo filmoch na rozdiel od obvyklého „cool“ faktoru. Dievčatá sa dozvedeli z úst zahraničných študentov o možnostiach zahraničných programov (Erasmus, SAAIC) na vysokých školách a o benefitoch štúdia v zahraničí.

Nevyhnutnou súčasťou života každého človeka je narábanie s peniazmi. Významným prostriedkom k zvládnutiu tejto problematiky je rozvíjanie finančnej gramotnosti mladej generácie. Je prirodzené, že vzdelaný človek by mal dokázať peniaze nielen zarobiť, ale aj správne investovať. Žiaci II.A triedy absolvovali 9. 11. 2018 minikurz finančnej gramotnosti. Okresný riaditeľ pre OVB Miloš Kováč ich formou finančnej hry, ktorá verne kopírovala bežný život rodiny, uviedol do sveta práce s financiami. V modelových situáciách im objasnil význam základných pojmov finančnej gramotnosti, vysvetlil výhodnosť, ale aj rizikovosť finančných transakcií, pôžičiek i poistiek. Riešili aj praktické úlohy. Vo dvojiciach, ktoré predstavovali samostatné rodiny, riešili reálne finančné situácie. Veríme, že v budúcnosti všetky poznatky a dobré rady efektívne využijú.

Náročný, ale zaujímavý Týždeň vedy a techniky spestrilo 14. 11. 2018 vystúpenie šermiarsko - divadelnej kumpánie Via Historica v aule našej školy. Via Historica študentom ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Žiakov sprevádzali významnými etapami slovenských dejín od Slovanov až po Ľudovíta Štúra. Využili dobové kostýmy, šermiarske súboje, humorné divadelné scénky. Zážitkovou formou objasnili viaceré historické udalosti a oboznámili nás s významnými osobnosťami našich dejín.

Týždeň vedy a techniky sme príznačne ukončili informatickou súťažou iBobor, do ktorej sa zapojilo 66 žiakov. Cieľom súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), prehĺbiť záujem o informatiku, rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických úloh s využitím IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, ako aj v bežnom živote.

Veríme, že uvedené aktivity padli na úrodnú pôdu a splnili hlavný cieľ Týždňa vedy a techniky, a to vzbudiť u študentov záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Kolektív pedagógov Gymnázia Janka Kráľa