Exkurzia - Katedra cestovného ruchu v Nitre

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

V rámci týždňa vedy a techniky žiaci maturitného ročníka, ktorí navštevujú Seminár z geografie navštívili UNIVERZITU KONŠTANTÍNA FILOZOFA V Nitre, Fakultu stredoeurópskych štúdií, Katedru CR.

Privítal nás PaedDr. RNDr. Ján VESELOVSKÝ, PhD. V úvode nás informoval o možnostiach štúdia na uvedenej škole, ako i o možnostiach uplatnenia v praxi.

Ďalej nasledovala veľmi pútavá prednáška - Kilimandžáro. Informácie, ktoré uvádzal získal na základe vlastných skúseností, ktoré získal pri návšteve Afriky.

Sme radi, že sme sa mohli tejto exkurzie zúčastniť a rozšíriť si svoje vedomosti.

Seminaristi z geografie