Týždeň vedy a techniky na Slovensku – Škola trochu inak 2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V roku 2019 patril Týždňu vedy a techniky termín 4. – 10. november.

Každoročne sa do tejto milej akcie zapájame a snažíme sa našim študentom plným priehrštím dopriať učenie tzv. zážitkovou formou s cieľom podporiť ich zmysel pre rozvej vedy a techniky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka.


Dňa 5. novembra sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie Gaudeamus Slovakia 2019 v Nitre. Veľtrh Gaudeamus má tradíciu a pre študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je tu sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i mnohých krajinách v zahraničí. K najväčším benefitom veľtrhu patrí nepochybne to, že návštevníci sa dostanú k informáciám, ktoré nenájdu nikde na internete, dokonca ani na dňoch otvorených dverí škôl. Žiakov oslovili najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a predovšetkým študentmi jednotlivých škôl. Rovnako ocenili aj poradenský servis, ktorý má za cieľ pomôcť záujemcom pri voľbe ich budúceho štúdia a hľadaní vhodnej školy, alebo študijného odboru podľa individuálnych preferencií.

Aj tento rok splnila exkurzia svoj účel a študenti si rozšírili obzory v oblasti ďalšieho vzdelávania. Už sa len správne rozhodnúť, akým smerom sa vydať...


Program aktivít uskutočnených 6. novembra bol v skutku nabitý. Keďže počasie bolo viac ako priaznivé, na svoje si prišli predovšetkým žiaci prvého ročníka, ktorí sa zúčastnili exkurzií naplánovaných do prírody.

Trieda I. A. mala možnosť zavítať do Arboréta Mlyňany, kde sa vďaka vedeckej pracovníčke na úvod oboznámila s históriou parku a vedeckou činnosťou Arboréta, ktorá okrem iného zahŕňa aj činnosť in vitro využívanú pri kultivácií rastlín. Následne sa žiaci zoznámili formou prednášky s inváznymi rastlinami v parku, ich nebezpečnosťou, ako aj možnosťami redukcie počtu. Ďalšia prednáška bola zameraná na prezentáciu najzaujímavejších rastlín jesene z hľadiska listov, plodov, habitusu, ktoré sa nachádzajú v parku. Názorná ukážka v areáli mala za cieľ poučiť zúčastnených o princípoch vegetatívneho rozmnožovania a starostlivosti o dreviny.

Krásne slnečné počasie sa naplno ukázalo počas prechádzky parkom spojenej s odborným výkladom. Pozornosť žiakov sa zameriavala na vždyzelené rastliny, ale aj na rastliny zaujímavé pre jesenné obdobie.

Očarení prírodou sme sa žiaci vracali domov s presvedčením, že park v Arboréte ešte určite navštívia, pretože v každom ročnom období tu je čo obdivovať.


Krásne farby jesene spríjemňovali exkurziu žiakom I. B triedy, ktorí sa vydali na potulky po Parku v Topoľčiankach. Záštitu nad odborným charakterom prechádzky držali lesníci Ing. Michaela Pacalajová a Ing. Martin Sýkora, ktorí veľmi pútavo rozprávali o ekosystémoch v parku a o rôznych drevinách a porastoch, ktoré patria k jeho dominantám.

Veľkým zážitkom bola aj návšteva aranžérie, pretože toto miesto nie je verejnosti bežne sprístupnené. Očarilo nás nielen svojou históriou, ale najmä subtropickými rastlinami, ktorých výskyt nie je typický pre naše podnebné pásmo. Veru, bolo sa na čo pozerať.

Na záver exkurzie čakali žiakov rôzne zaujímavé aktivity, vďaka ktorým sa zábavnou formou naučili viac o zložkách prírody a našej rodnej krajine - Slovensku.


Na svoje si prišli aj tohtoroční maturanti z geografie, ktorí v rámci exkurzie navštívili Katedru cestovného ruchu na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Srdečné privítanie sa im dostalo od PaedDr. RNDr. Jána Veselovského, PhD. Z jeho úst zazneli nielen informácie o možnostiach štúdia na uvedenej škole, ale aj o ďalšom uplatnení v praxi.

Čerešničkou na torte bola pútavá prednáška o vlastných skúsenostiach z cestovania po Afrike, vrátane zážitkov z výstupu na Kilimandžáro. Informácie, ktoré žiakom poskytol PaedDr. RNDr. Ján Veselovský, PhD, boli natoľko motivujúce, že niektorí zo študentov možno zapustia korene práve na tejto katedre.


Týždeň vedy a techniky je každoročne spätý s exkurziou do Atómových elektrární Mochovce. Inak tomu nebolo ani tento rok. S veľkým záujmom si ich tentokrát prezreli študenti II. A, B, ktorí sa okrem iného dozvedeli o princípoch výroby energie na základe štiepenia atómového jadra, o zákone zachovania energie, o bezpečnosti prevádzkovania elektrárne, či o ekologických dopadoch výroby na životné prostredie. EMO Mochovce je aj zamestnávateľom mnohých našich absolventov. Aby v ich šľapajach mohli pokračovať aj niektorí zo súčasných žiakov, ozrejmili si, aké na to potrebujú vzdelanie. A je jasné, že bez „tej fyziky a matiky“ to asi nepôjde...


S tematikou rastlinného stresu sa 7. novembra oboznámili naši maturanti z biológie na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prednáška s prezentáciami a cvičeniami pod názvom Biológia stresu rastlín bola súčasťou programu Týždňa vedy a techniky na UKF. Vo Výskumných laboratóriách Fakulty prírodných vied ju pripravili odborníci z Katedry botaniky a genetiky FPV UKF – RNDr. Beáta Piršelová, PhD. a RNDr. Patrik Mészáros, PhD., odborní asistenti katedry.

RNDr. Beáta Piršelová v prednáške maturantom priblížila prácu a výskum Katedry botaniky a genetiky FPV, takisto problematiku rastlinného stresu, jeho príčiny, prejavy, faktory, ktoré ho ovplyvňujú, využitie v praxi a ďalšie zaujímavosti z tejto oblasti. RNDr. Patrik Mészáros sa v ďalšej časti podujatia zameral na praktické prezentácie a cvičenia, ktoré si mohli vyskúšať aj sami študenti.


8. novembra sa na pôde našej školy uskutočnili dve zaujímavé akcie. Jednou z nich bola prednáška Mgr. Tomáša Rusňáka, PhD., zamestnanca Ústavu krajnej ekológie SAV, ktorý prišiel našim prvákom porozprávať svoje cestovateľské zážitky z Afriky, konkrétne z rovníkového Senegalu. Žiakom ukázal krásne zábery z tejto ďalekej krajiny a objasnil, ako sa dá cestovať aj za málo peňazí. Ako sám zdôraznil, jediné, čo k tomu treba, je chuť spoznávať nové miesta a mať dobrodružnú povahu.


Z iného súdka bol kurz zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti mladej generácie. Všetci si uvedomujeme, že narábanie s peniazmi je nevyhnutnou súčasťou života každého človeka a je prirodzené, že vzdelaný človek by mal dokázať peniaze nielen zarobiť, ale aj správne investovať.

Z toho dôvodu žiaci II.A triedy absolvovali minikurz finančnej gramotnosti. Okresný riaditeľ pre OVB Miloš Kováč ich formou finančnej hry Finančná sloboda, ktorá verne kopírovala bežný život rodiny, uviedol do sveta práce s financiami. V modelových situáciách im objasnil význam základných pojmov finančnej gramotnosti, vysvetlil výhodnosť, ale aj rizikovosť finančných transakcií, pôžičiek i poistiek. Riešili aj praktické úlohy: vo dvojiciach, ktoré predstavovali samostatné rodiny, riešili reálne finančné situácie. Dúfajme, že v budúcnosti všetky poznatky a dobré rady efektívne využijú.


Na záver týždňa venovanému vede a technike si žiaci III. A, III. B a seminaristi z dejepisu prostredníctvom prednášky PhDr. Tomáša Černáka, PhD. z Katedry slovenských dejín FF Univerzity Komenského v Bratislave pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Prednášajúci objasnil prítomným priebeh a význam revolúcie, oboznámil ich s rôznymi podobami života v normalizačnej dobe a porozprával o osudoch osobností českého a slovenského disentu. Atraktívnosť prednášky zvyšovali dobové dokumenty a fotografie, ktoré dotvárali obraz o historických udalostiach z tohto obdobia. Dôkazom toho, že prednáška vzbudila záujem, bola diskusia, v ktorej študenti kládli PhDr. Černákovi, PhD. zaujímavé otázky týkajúce sa normalizácie, Nežnej revolúcie, ale aj porevolučného vývoja na Slovensku.

PhDr. T. Černákovi, PhD. patrí úprimné poďakovanie za to, že si našiel čas a pripravil pre našich študentov vysoko erudovanú prednášku.


Ako vidieť, program tohto ročníka bol opäť bohatý. Našou snahou bolo zapojiť do aktivít študentov všetkých ročníkov a podporiť v nich vedomie o dôležitosti vedy a techniky v našich životoch. Ostáva už len veriť, že naša snaha padla na úrodnú pôdu a jej plody budeme žať v podobe našich šikovných študentov, ktorí vďaka svojim výsledkom budú dosahovať úspechy v rôznych oblastiach.

Mgr. Tatiana Poliaková a kolektív

Fotogaléria