Brána jazykov otvorená na GJK

Na našej škole si každoročne pripomíname myšlienku Európskeho dňa jazykov projektom Brána jazykov otvorená, ktorý je zameraný na spoluprácu základných a stredných škôl v našom regióne.

Keďže v dnešnej spoločenskej situácii sme nemohli uskutočniť projekt prezenčne, rozvinuli sme ho formou virtuálnej spolupráce žiakov a učiteľov. Oslovili sme základné školy a tie zostavili trojčlenné tímy, ktoré vytvorili plagáty o krajine Európskej únie, ktorá im bola pridelená. Obsahom plagátu malo byť postavenie krajiny v EÚ, pamiatky Európskeho kultúrneho dedičstva, významné osobnosti spojené s danou krajinou a ukážka jazyka tejto krajiny. Žiaci si mohli vybrať jazyk, v ktorom plagát vytvoria z jazykov ANJ, NEJ a RUJ. Hodnotiteľmi posterov boli študenti II.B nášho gymnázia.

Cieľom tohto projektu je využívanie moderných metód vo vyučovaní cudzích jazykov, snaha rozvíjať u našich žiakov ich schopnosť naučiť sa učiť a rozvíjať ich kultúrne povedomie a prejav. Realizácia projektu, ktorý zároveň prebieha aj na platforme eTwinning, má viesť žiakov k rozvoju kritického myslenia, získajú kompetencie spojené s technickým zvládnutím IKT, schopnosť bezpečne pracovať s digitálnymi technológiami, nové komunikačné zručnosti, ako aj sociálne kompetencie, keďže projekt je zameraný na tímovú prácu, ale aj samostatnosť, iniciatívnosť, ohľaduplnosť, priateľský a partnerský prístup. Spoznávaním iných kultúr v rámci Európskej únie projekt šíri myšlienky tolerancie a akceptácie odlišností.

Projekt zároveň vytvára podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov a aktívne učenie sa. Prenecháva im primeranú zodpovednosť a vedie ich k pocitu zodpovednosti za svoje rozhodnutie.

Do projektu sa zapojilo sedem základných škôl: ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka, ZŠ J. V. Šimka Žitavany, ZŠ Ul. sv. Michala, Levice, ZŠ Volkovce, ZŠ Kozárovce a ZŠ Jedľové Kostoľany. Do súťaže prihlásili celkom 11 plagátov, ktoré boli vystavené v aule gymnázia. Na posteroch pracovalo 33 žiakov základných škôl a do hodnotenia bolo zapojených 20 študentov gymnázia. Študenti II. B boli rozdelení do dvojíc a každá dvojica si vylosovala jeden poster, ktorý dôkladne preštudovala a ohodnotila. V druhom kole hodnotenia každá dvojica pridelila body aj ostatným projektom za celkový dojem.

Po sčítaní bodov, sa s veľmi tesným rozdielom bodov víťazom súťaže stal poster Estónska, ktorý vytvorili žiaci ZŠ Volkovce. Na druhom mieste sa umiestnili dva postery: Bulharsko, vytvorené žiakmi ZŠ J. V .Šimka v Žitavanoch a Poľsko vytvorené žiakmi ZŠ na Robotníckej ulici.

V týchto dňoch sú všetky postery vystavené v priestoroch gymnázia, ZŠ prezentujú svoju prácu na platforme eTwinning, vytvárajú padlety a prezentácie a učitelia si tu vymieňajú skúsenosti a nápady. Súťažiace družstvá dostanú spätnú väzbu od hodnotiteľov, ktorá bude aj s fotografiami posterov zverejnená na eTwinningu.

Všetky súťažné družstvá budú odmenené cenami od našich sponzorov a dostanú certifikát o účasti.

Tento rok akciu sponzorovali: Europe-Direct Slovensko - Agroinštitút Nitra, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vydavateľstvá OXICO a KLETT a Štátny pedagogický ústav.

Fotogaléria

Video ukážka