Informačný deň s SPU Nitra - Povodne a zmena klímy

Dňa 2.12.2020 sa žiaci tretích ročníkov a semináru z biológie vo štvrtom ročníku zúčastnili online aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 s pedagógmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Cyklus prednášok je súčasťou projektu fakulty, ktorého cieľom je zníženie rizika povodní a objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako aj zapojiť žiakov stredných škôl do súťaží prispievajúcich k riešeniu danej problematiky.

Na úvod Ing. E. Aidyn, PhD. žiakov oboznámila s daným projektom a cez zmeny klimatických podmienok, hlavne otepľovania planéty priblížila krátkodobé a dlhodobé zmeny regionálne, ako aj globálne, dopad na biodiverzitu a život organizmov a schopnosť adaptability .

Prednáška Ing. J. Pokrývkovej, PhD. bola zameraná na atmosféru, jej zloženie a klimatické zmeny pod vplyvom antropogénnej činnosti – znečistenie troposféry, ozónová diera, skleníkový efekt.

Ing. T. Kaletová, PhD. svoju prednášku začala Hudbou vesmírnou - Pocta vode, kde sa mohli žiaci zamyslieť nad vodou ako kolískou a sprievodcom života. Voda je riešená na úrovni ekonomiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bežného života, ale aj politiky. Každá zmena v klíme vedie k následným zmenám vo vodných ekosystémoch v pozitívnom i negatívnom smere. Premnoženie mikroorganizmov, siníc, rias vedie nielen k eutrofizácií, ale aj poškodzovaniu zdravia ľudí. Znečistenie vôd znižuje biodiverzitu vodných organizmov a biologickú rovnováhu.

Prof. Ing. Ľ. Jurík, PhD. poukázal na spoločensko-psychologický vedný aspekt vody a nutnosť zabezpečenia vody do budúcna cez udržateľne vodné hospodárstvo.

Prednášajúci zároveň žiakom predstavili možnosť zapojenia sa do súťaží vo fotografií, prezentácií a poukázali na nosnú tému ku Dňu Zeme na nasledujúci rok – Čo znamená voda pre mňa. Bližšie o danom projekte, súťažiach sa môžu oboznámiť aj ostatní žiaci na stránke https://zmenaklimy.sk

Podľa reakcií žiakov daná aktivita bola vhodným spestrením dištančného vyučovania a poskytla žiakom ucelenejší pohľad na klímu s uplatnením medzipredmetových vzťahov v prírodných vedách.

Autor: Mgr. J. Kováčová

Fotogaléria