Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.

Cieľ projektu:

- nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov,

- nadviazanie spolupráce a kontaktov s inou partnerskou školou vybratou na základe prihlášky.

Trvanie projektu: do 31. 10. 2018

Vyhodnotenie projektu: 30. 11. 2018 (výsledky zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk)

Partnerská škola: Gymnázium J. F. Rimavského na Kláštornej ulici v Levoči

Účastníci projektu: študenti I. A a I. B triedy

Realizácia projektu:

- oboznámenie sa s témou projektu na hodinách umenia a kultúry a slovenského jazyka a literatúry,

- štúdium potrebných informácií z dostupných zdrojov – literatúra, internet, rozhovor a i.,

- výber osobností, ktoré zodpovedajú téme projektu, napr. Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garigue Masaryk, Alica Masaryková a iné významné osobnosti aj z nášho regiónu,

- spracovanie získaných informácií, t. j. ich výber a usporiadanie do záložky,

- kreatívna tvorba záložiek na hodinách umenia a kultúry a vo svojom voľnom čase,

- sumarizácia záložiek, príprava na odoslanie,

- zaslanie záložiek partnerskej škole.

Súčasťou realizácie projektu budú sprievodné akcie zamerané na rozšírenie a upevnenie poznatkov o osobnostiach 1. ČSR, ktoré tvoria spoločnú históriu Čechov a Slovákov.