METRO Cash@Carry - logo Nadácia Ekopolis - logo

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash@Carry v rámci programu Ľudia pre stromy.

Názov projektu: Za zelený areál školy

Žiadateľ: Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Areál, kde sa bude projekt realizovať: Areál Gymnázia J. Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Kraj: Nitriansky

Stručný opis projektu: Súčasťou projektu je výsadba zelene (stálo zelené kríky, trávy, skalničky, trvalky), zriadenie kompostoviska, označenie drevín tabuľkami, vybudovanie náučného chodníka využívaného na poznávanie drevín v rámci vyučovania biológie. Prínosom projektu bude okrem iného aj zlepšenie prostredia školy – zeleň bude protihlukovou a proti prašnou bariérou od cesty.

Aktivity:

  • Výsadba kríkov, trvaliek
  • Vytvorenie kompostoviska
  • Výroba a osadenie tabuliek
  • Vybudovanie náučného chodníka (iné zdroje financovania)

Realizácia:

Október – november 2018. V spolupráci so Žiackou školskou radou, Rodičovskou radou, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy a žiakmi školy.

Finančná podpora Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash@Carry v rámci programu Ľudia pre stromy – 700€ na výsadbový materiál.

Nadácia Ekopolis - zoznam podporených projektov v roku 2018

Fotogaléria - Úprava chodníka 2017