Vitajte

Logo školy

V školskom roku 2017/2018 študuje v gymnáziu 215 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 20 kvalifikovaných pedagógov a 10 nepedagogických zamestnancov.

Gymnázium ponúka štúdium štyroch cudzích jazykov: anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského. Okrem výučby povinných predmetov majú študenti možnosť voliť si aj predmety potrebné pre svoje profesionálne smerovanie, a to v treťom ročníku v počte 4 hodiny a vo štvrtom ročníku 12 hodín. Škola každoročne otvára semináre z matematiky, informatiky, chémie, biológie, fyziky, dejepisu, geografie, občianskej náuky a konverzácie z cudzích jazykov.

Naši študenti pravidelne dosahujú úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach v okresných, krajských a národných kolách a reprezentujú Slovensko aj na celosvetových súťažiach. Škola je pravidelne spoluorganizátorom okresných, krajských kôl vedomostných olympiád a športových súťaží.

O kvalite práce pedagogického zboru svedčí vysoké percento prijatia našich absolventov na vysoké školy. Mnohí študenti sú prijatí na viacero vysokých škôl, z ktorých si môžu vyberať. Naši študenti úspešne študujú na Karlovej univerzite v Prahe, na Masarykovej univerzite v Brne, aj na ďalších vysokých školách v Čechách. Kvalitné profesionálne uplatnenie majú naši absolventi aj po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, na STU aj Ekonomickej univerzite v Bratislave, aj na ďalších vysokých školách.

Od roku 1956 rozvíjame partnerské kontakty s Gymnáziom V. Nováka v Jindřichovom Hradci. V rámci spolupráce sa uskutočnilo množstvo výmenných návštev študentov i pedagógov oboch škôl.

Súčasťou školského života je aj záujmová činnosť žiakov. V popoludňajších hodinách majú študenti možnosť vybrať si voľnočasové aktivity v rozličných krúžkoch. Pravidelne organizujeme pre žiakov výchovno-vzdelávacie exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty.

Žiaci a pedagógovia gymnázia už niekoľko rokov úspešne pracujú na rôznych projektoch, s cieľom formovať kľúčové kompetencie žiakov, pripraviť ich aj inovatívnymi stratégiami na profesijný aj osobný život v modernej spoločnosti. Realizovali sme vedecké projekty: Aquawiss, Nadácia Orange – V cudzine sa nestratíme, Zdravie na tanieri, Nástrahy života okolo nás. Od februára 2014 do júla 2015 sme pracovali na projekte Premena tradičnej školy na modernú, ktorý predstavoval dosiaľ najväčšiu technicko-investičnú projektovú akciu. Naďalej pokračujeme v projekte Zelená škola, v environmentálnom programe ElektroOdpad, Prevencia kriminality Život je len jeden riešení viacero, Škola priateľská k deťom (iniciatíva detského fondu UNICEF), Za krajšie okolie školy. Každoročne organizujeme jazykovú súťaž pre žiakov základných škôl Brána jazykov otvorená a školský projekt Škola trochu inak počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sídli v historickej budove, postavenej v rokoch 1922-1924, ktorá patrí architektonicky medzi najkrajšie stavby v meste. V budove sa nachádza 18 klasických tried, dve počítačové učebne, odborné učebne pre cudzie jazyky, biológiu, chémiu, fyziku, geografiu a 3 multimediálne učebne. Vo všetkých triedach gymnázia boli vymenené žiacke lavice, stoličky a školské tabule, v učebniach sú inštalované dataprojektory s príslušenstvom.

Škola je situovaná v krásnom prostredí, súčasťou jej areálu je jedáleň. V školskom roku 2016/17 sa uskutočnila oprava kuchyne, oplotenia školy, chodníkov a parkoviska. Žiaci aj obyvatelia mesta môžu využívať novú telocvičňu, ktorej riešenie a vybavenie zodpovedá požiadavkám modernej doby.

Naše gymnázium svojím priestorovým a technickým vybavením, ale predovšetkým kvalifikovanosťou a zainteresovanosťou pedagogických zamestnancov vytvára predpoklady pre kvalitné stredoškolské štúdium.

Fotogaléria školy

Virtuálna prehliadka