Organizácia školského roka 2017/2018

Vyučovanie

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
 3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Maturitná skúška

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
  2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
  3. matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),
  4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2018 (piatok).
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.
 3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
 6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania externej časti, písomnej formy internej časti a za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zodpovedá riaditeľ školy.
 7. Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V apríli 2018 sa uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.
 8. Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2017 a január – február 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
 9. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/18 sú zverejnené na stránke http://www.nucem.sk

Termíny prázdnin v školskom roku 2017/2018:


Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október - 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 2. marec 2018 (piatok) 5. marec – 9. marec 2018 12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl 2018 - 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)