Predmetová komisia spoločenských vied a športu

Ruky skladajúce Zem z puzzle

Členovia:

 • PaedDr. Viera Šedíková, RJ – GEO
 • PaedDr. Anna Havetová, ON - RJ
 • PaedDr. Anna Rosenbergová, ON - SJ
 • Mgr. Ľudmila Minárová, BIO – TV
 • Mgr. Ľuboš Debnár, MAT – FYZ
 • Mgr. Elena Ujčíková, DEJ – FJ
 • Mgr. Jozefína Kováčová, BIO - CHE

Hlavné úlohy:

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

Dokumenty:

 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a spoločnosť
 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a hodnoty
 • Školský vzdelávací program
 • Školský zákon

Maturita

Výsledky maturitných skúšok:

Počas celého štúdia pracujeme tak, aby naši žiaci úspešne zvládli maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov PK.

Cieľové požiadavky:

http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/Platne-od-sk-r-2013-2014.alej

Maturita z geografie:

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_geografia_2013_2014.pdf

Maturita z dejepisu:

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_dejepis_2013_2014.pdf

Maturita z občianskej náuky a náuky o spoločnosti:

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_obcianska_nauka_2013_2014.pdf

Aktivity PK:

Exkurzie:

V rámci PK sa zorganizovali nasledovné exkurzie:

 • Bratislava - NR SR, žiaci maturitných ročníkov
 • Nitra - Akadémia vzdelávania, žiaci maturitných ročníkov
 • Kremnica – Štôlňa Andrej, prehliadka mesta, žiaci 1. ročníka
 • Sereď – Múzeum holokaustu, žiaci 3. ročníka
 • Nitra – Okresný súd, žiaci 3. ročníka

Týždeň vedy a techniky na Slovensku:

Vyučujúci PK pripravujú nasledovné prednášky:

 • Potulky Islandom – prednášajúcou bola Mgr. Žonsová z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre.
 • Nitriansky samosprávny kraj – prednášajúcim bol poslanec NR SR a NSK Mgr. Marián Kéry.

Projekt:

Členovia PK sú zapojení v projekte Zdravie na tanieri.

Olympiády a súťaže:

Geografická olympiáda - kategória A, B, C, D:

Do kategórií A, B, C, D sa prihlásili 3 žiaci – Jakub Chrenko z 1. A triedy, Adam Švec z 3. A triedy a Eva Podhorová z V. D triedy. Študenti vypracovali predpísanú prácu geografickej olympiády a študovali materiály potrebné pri písaní testov GO.

Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 3.2. 2017.

Krajské kolo sa uskutočnilo 10.3.2017 v budove Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Do krajského kola postúpili uvedení žiaci. Žiačka Eva Podhorová a žiak Adam Švec boli úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Žiak Jakub Chrenko sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii a postúpil do CK GO.

Celoslovenské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 21.4. – 23.4.2017 v Košiciach. Žiak Jakub Chrenko sa umiestnil na peknom 10. mieste. Menovaný žiak bol za reprezentáciu školy ocenený aj primátorom mesta Zlatých Moraviec.

Žiakov pripravovala PaedDr. Viera Šedíková

Geografická olympiáda – kategória E, F, G, H:

Krajské kolo sa uskutočnilo 26.4.2017 v GJK v Zlatých Moravciach.

Olympiáda ľudských práv:

Školské kolo sa uskutočnilo 9.12.2016. V školskom kole bolo 5 žiakov.

Krajské kolo sa uskutočnilo 8.2.2017 vo Vrábľoch. Do krajského kola OĽP postúpila žiačka Zuzana Majlátová z 3. A triedy.

Žiakov pripravovala PaedDr. Anna Havetová

Súťaž Mladý Európan:

Regionálne kolo sa konalo 12.4.2017 v Nitre. Zúčastnili sa ho žiaci Zuzana Majlátová z 3. A triedy, Alexander Gajdoš, Marko Čepec z 3. B triedy. Umiestnili sa na 6. mieste. Uvedená súťaž sa realizovala aj v elektronickej podobe. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov.

Žiakov pripravovala PaedDr. Anna Havetová

Informácie o olympiádach nájdete na:

Ukážky žiackych prác

Športové súťaže – umiestnenia

Okresné kolo:

Cezpoľný beh

 • 3. miesto - D

Stolný tenis

 • 1. miesto – CH, 3. miesto - D

Futsal

 • 1. miesto – CH

Basketbal

 • 2. miesto – CH, D

Volejbal

 • 2. miesto – D

Bedminton

 • 3. miesto – CH, D

Atletika

 • 1. miesto 200 m – M. Švarba 3. A
 • 1. miesto 200 m – A. Obertová 1. B
 • 2. miesto 3 000 m – K. Kováč 4. B
 • 2. miesto 800 m – A Kováč 3. A
 • 2. miesto vrh guľou – M. Švarba 3. A
 • 2. miesto 100 m – H. Zachariášová 4. A
 • 2. miesto 400 – H. Zachariášová 4. A
 • 2. miesto 1 500 m – E. Barteková V. D
 • 2. miesto 100 m – A. Gregora 3. A
 • 2. miesto 400 m – A. Gregora 3. A
 • 3. miesto 100 m – O. Sládek 1. A
 • 3. miesto 800 m – M. Tonka 1. A
 • 3. miesto 1 500 m – N. Benčaťová 3. B
 • 3. miesto 3 000 m – J. Lukačko V. D

Orientačný beh

 • 1. miesto - CH, D

Krajské kolo:

 • Florbal - 2. miesto
 • Stolný tenis - 5. miesto
 • Orientačný beh – 3. miesto CH, D

Vyučujúci pripravili a zrealizovali nasledovné kurzy:

 • KOŽAZ
 • Lyžiarsky kurz
 • Plavecký kurz
 • Účelové cvičenia