Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

I. A - Ing. Ján Helenin
I. B - Mgr. Dagmar Hejtmánková
II. A - Zuzana Červená
II. B - Viera Horvátová
III. A - Ing. Jana Kramárová
III. B - Ing. Jana Považanová
IV. A - Andrea Sládeková
IV. B - Emília Hrúzová
VIII. D - Anežka Krausová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 23. marca 2020 o 15:30 hodine sa uskutoční rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Program triednej schôdze RZ:
1) voľba zástupcov rodičov do Rady školy na ďalšie funkčné obdobie – (2020 – 2024) vo vestibule školy,
2) 2% z dane – informácie,
3) informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
4) informácia o maturitných skúškach,
5) rôzne (podľa potrieb triedneho učiteľa – 2. ročník – plavecký kurz, 3. ročník KOŽAZ a pod.).

 

Dokumenty