Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Alena Končalová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

VII. D - Anežka Krausová
I. A - Zuzana Červená
I. B - Viera Horvátová
II. A - Ing. Jana Kramárová
II. B - Ing. Jana Považanová
III. A - Andrea Sládeková
III. B - Emília Hrúzová
IV. A - Sylvia Pastierová
IV. B - Eva Kráľová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 4. apríla 2019 o 15:30 hodine sa uskutoční rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Po dohode s triednym učiteľom sú možné stretnutia počas dňa.

Program triednej schôdze RZ:
1) informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
2) voľba zástupcu rodičov do Rady školy,
3) informácia o maturitných skúškach,
4) informácie o študijnom pobyte v Anglicku – jeseň 2019,
5) rôzne (podľa potrieb triedneho učiteľa – 2. ročník – plavecký kurz a pod.).