Rada školy

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach k 6. 6. 2016:

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  1. RNDr. Klement Chren
  2. Mgr. Viera Mihalková
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  1. Ing. Jana Považanová
 • 3 zvolení zástupcovia rodičov:
  1. Ing. Radimír Siklienka, PhD.
  2. Eva Kráľová
  3. Anežka Krausová
 • 1 zvolený zástupca študentov:
  1. Jonáš Sudakov
 • 4 delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja:
  1. Mgr. Marián Kéry
  2. Mgr. Jozef Kluka
  3. JUDr. PharmDr. Ivona Viciánová
  4. Mgr. Milan Galaba

Za predsedu rady školy bol zvolený RNDr. Klement Chren.

Predseda rady školy vybral za svojho zástupcu Ing. Janu Považanovú.

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach v školskom roku 2016/2017 (.pdf, 126 kB)