Prijímacie pohovory 2018

Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvára
2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s počtom žiakov 62.

Prijímacie skúšky sa budú konať v I. kole v dvoch termínoch:

1. termín - 14. mája 2018 (pondelok),

2. termín - 17. mája 2018 (štvrtok).

Kritéria na prijímacie skúšky a prípadné zmeny budú zverejnené koncom februára 2018.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov sa prijímacie skúšky uskutočnia aj v II. kole (informácie zverejníme v priebehu júna 2018).

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019