Predmetová komisia cudzích jazykov

Vlajky anglicky hovoriacich krajín

Členovia PK CUJ:

Predseda PK: Mgr. Alena Rakovská

Sekcia anglického jazyka:

 • Mgr. Alena Rakovská, ANJ, Anglická a americká literatúra
 • Mgr. Andrea Holecová, ANJ, Európske štúdiá
 • Mgr. Svetlana Jančová, NEJ, Pedagogika, rozširujúce štúdium ANJ

Sekcia nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka:

 • Mgr. Viera Mihalková, NEJ, RUJ, OBN - vedúca sekcie
 • Mgr. Alena Končalová, NEJ, RUJ, OBN
 • Mgr. Elena Ujčíková, FRJ, Dejepis
 • PaedDr. Viera Šedíková RUJ, Geografia
 • PaedDr. Anna Havetová RUJ, OBN

Cieľom činnosti PK je neustále skvalitňovať výučbu cudzích jazykov, využívať nové metódy a prostriedky, podnecovať žiakov a zvyšovať ich snahu o osvojenie si cudzieho jazyka a o neustále zdokonaľovanie sa v ňom.

Vo výchovnom pôsobení na hodinách CUJ venujeme pozornosť chovaniu sa žiaka, jeho vzťahu k iným a k sebe samému. Zaoberáme sa problematikou závislostí a orientujeme sa na prevenciu, rešpektujeme práva žiakov zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa. Zameriavame sa na potláčanie akýchkoľvek náznakov, či otvorených prejavov rasizmu, intolerancie, diskriminácie a chovania vyvolávajúceho fóbiu na základe odlišnosti rasy, etnika a pod. Prehlbujeme proces humanizácie s dôrazom na budovanie kvalitného vzťahu učiteľ - žiak, na vyvolanie pocitu a reálneho postoja spoluzodpovednosti žiaka za dosiahnuté výsledky v predmete.

Dokumenty:

 • Zákon č.245/2008
 • Štátny vzdelávací program pre predmet anglický jazyk ISCED 3A, ISCED 2A
 • Školský vzdelávací program

Výsledky maturitnej skúšky v šk. r. 2015/2016

Anglický jazyk

Maturitnú skúšku z ANJ v školskom roku 2015/2016 vykonalo 62 žiakov, všetci na úrovni B2.

Výsledky externej časti MS:

Písomnú formu EČ MS napísali žiaci na 59,48%, pričom priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola na Slovensku 63,7%, rozdiel od národného priemeru je -4,22 %. PÚŠ bola 59 a percentil 32,3. Traja žiaci napísali test na menej ako 33.3%.

Výsledky internej časti MS:

PFIČ písalo 62 študentov. Výsledný priemer úspešnosti bol 64,76%. Na ústnej časti MS sa zúčastnilo 61 študentov, priemer známok bol 2,13. Známkou 1 bolo klasifikovaných 21 žiakov, 19 žiakov dostalo známku 2, 14 žiakov známku 3, 7 žiaci známku 4. Dosiahnuté výsledky MS zodpovedali študijným výsledkom žiakov počas štúdia.

Nemecký jazyk

Výsledky externej časti MS:

Z nemeckého jazyka písalo EČ a IČ MS 10 žiakov na úrovni B2. Priemer z PFEČ bol 56,75 %, z PFIČ 70,00 %. V PFIČ dosiahli všetci žiaci hranicu úspešnosti.

Výsledky internej časti MS:

Ústnej časti MS z nemeckého jazyka sa zúčastnilo 10 žiakov, všetci na úrovni B2.

Výsledky ústnej skúšky: Úroveň B2: 10 žiakov

 • výborný – 7 žiakov
 • chválitebný – 2 žiaci
 • dobrý – 1 žiak
 • Celkový priemer: 1,40

Ruský jazyk

Ústnej časti MS z ruského jazyka sa zúčastnili 3 žiaci na úrovni B1.

Výsledky:

 • výborný - 2 žiačky
 • chválitebný - 1 žiačka
 • Celkový priemer: 1,33

Pripravované akcie

 • Divadelné predstavenie Divadlo WUSTENROT
 • Poznávazí zájazd vo Veľkej Británie
 • Študijný pobyt Európska mládež spoznáva Viedeň
 • Návšteva rímskeho sídla Carnumtum v Dolnom Rakúsku
 • Exkurzia do Brodzian
 • Brána jazykov otvorená pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
 • Súťaže Juvenes Translatores a Mladý prekladateľ
 • Predmetové olympiády
 • Škola trochu inak

Krúžková činnosť

V snahe zlepšiť študijné výsledky, ale aj podnietiť záujem žiakov o štúdium, pracujeme so žiakmi aj v krúžkovej činnosti:

Krúžok anglického jazyka vedie Mgr. A. Rakovská.

Projekty

Realizované akcie

Odporúčané stránky pre maturantov: