Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - logo

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“

Projekt - Prevencia kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“

V mesiacoch september a október sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach, krajského riaditeľstva PZ v Nitre a členom Ozbrojených síl SR.

Rodina a partnerské vzťahy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Program uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava Veľká a Mgr. Miroslava Juríková - CPPPaP v Zlatých Moravciach, prostredníctvom diskusie a zážitkových aktivít sa pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam manželského a predmanželského života. Najmä v dnešnej dobe škola zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka, jeho správnej hierarchie hodnôt a celkového profilu. Program bol hodnotený ako pozitívna a obohacujúca skúsenosť.

Reakcie našich žiakov:

Zábavnými metódami sme sa dozvedeli mnoho nových vecí ohľadom vzťahov, manželstve a rodičovstve. Venovali sme sa rôznym aktivitám - čítali sme príbeh, ktorý nám opísal ako veľmi môže byť zložitý vzťah medzi dvoma ľuďmi. O charakteroch postáv sme sa neskôr rozprávali a zamýšľali sa nad celým dejom príbehu.

Na konci stretnutia, každý zhodnotil program aktivít a spomenuli sme si aj na zážitky, ktoré sme spoločne zažili počas celého stretnutia. Program bol pre nás veľmi zaujímavý, náučný a zábavný. Ďakujeme za skvelo strávené dopoludnie s vami.

Fotogaléria

Tolerujme sa navzájom

Program „Tolerujme sa navzájom“ – prevencia šikanovania. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania. Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú pozornosť rizikovému správaniu s akcentom na predchádzanie problémov súvisiacich so šikanovaním, a preto sa aj v školskom roku 2017/2018 na pôde školy uskutočnil preventívny zážitkový program - Tolerujme sa navzájom – s psychologičkou PhDr. Miroslavou Veľkou, ktorá vo vybraných triedach uskutočnila sériu preventívnych aktivít, realizovaných zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami.

Fotogaléria

Mne sa to nemôže stať

Preventívny program „Mne sa to nemôže stať“ - zameraný na problematiku obchodovania s ľuďmi - tzv. novodobé otrokárstvo. Garantom programu je preventista - Jozef Čulák z MsP v Zlatých Moravciach, ktorý so študentmi 4. ročníka viedol pútavým spôsobom besedu na tému obchodovanie s ľuďmi. Stretnutie ukončil filmom a záverečnou diskusiou.

Reakcie našich žiakov:

Dňa 28. 9. 2017 sa konala beseda spoločne s mestským policajtom Jozefom Čulákom, pod názvom „Mne sa to stať nemôže“. Bola nám objasnená problematika obchodovania s bielym mäsom za účelom prostitúcie, predaja detí do zahraničia, využitia lacnej pracovnej sily, vylákania ľudí do iných krajín s úmyslom ich následného využitia. Beseda bola obohatená reálnymi príbehmi spojenými s obeťami a postrehmi, čo sa mladým môže stať a čoho sa v prípade vycestovania z krajiny za účelom štúdia alebo práce v zahraničí vyvarovať.

Fotogaléria

Čo o mne vieš

Dňa 13. 10 2017 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnil výchovný koncert pod názvom „Čo o mne vieš?“. Prednášajúcim bol člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. Branislav Koncový, t.č. člen Zboru Väzenskej a justičnej stráže, ktorý upozornil na nebezpečenstvá a nástrahy sociálnych sietí spojených s kyberšikanou, riziká spojené s krádežou identity, trestno-právnu zodpovednosť v rámci sociálnych sietí a poskytol rady v oblasti prevencie. Hudobnú zložku mal na starosti Marcel Dragúň.

Trestno-právna zodpovednosť

Na našej škole budú realizované aj aktivity spojené s tematikou trestno-právnej zodpovednosti. Kapitánka Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. Čakajdová z PZ v Nitre uskutočnia sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami v triedach III.A, III.B. Do besedy zahrnú aj aktuálnu tému extrémizmu a riziká spojené s touto problematikou. Keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy a jej realizáciou počas celého školského roku na hodinách a na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich detí. Zvláštnu pozornosť venujeme akciám s touto tematikou – uskutočnením besedy spojenej s pútavými ukážkami, autentickým obrazovým materiálom a hrami.

Zdravotná príprava

Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili zdravotnej prípravy, ktorú pre nich pripravili ich starší kamaráti z Červeného kríža. Akcia obsahovala najmä ukážky prvej pomoci, napr. resuscitácie, ošetrenie popálenia, pneumotorax s využitím videofilmu.

Športové súťaže

V mesiacoch september - november sú pre vás, milí študenti, pripravené aj športové súťaže – volejbalový, stolno-tenisový a florbalový turnaj. Tešíme sa na vašu účasť.