Testovanie PISA 2018 v našej škole

V dňoch 17. apríla 2018 a 18. apríla. 2018 sa v našej škole uskutočnilo testovanie v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2018. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov našej školy, narodených v r. 2002.

Čo je PISA?

PISA je skratka odvodená od Programme for International Student Assessment (Program medzinárodného testovania žiakov), ktorý je organizovaný pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). PISA 2018 je siedmou PISA štúdiou, ktoré sú realizované od roku 2000, a zahŕňa viac ako 80 zúčastnených krajín.

PISA má nasledujúce charakteristiky:

  • Je to najväčšia medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania.
  • Skúma výsledky žiakov vo veku okolo 15 rokov.
  • Hodnotí pripravenosť žiakov na život v dospelosti.
  • Meria gramotnosť žiakov v oblasti prírodných vied, matematiky a čítania, ale aj v oblasti riešenia globálnych problémov a finančnej gramotnosti.
  • Zbiera informácie o vzdelávacích systémoch a politikách zúčastnených krajín.

Účasť na štúdii PISA je dôležitá, lebo výsledky hodnotenia môžu byť použité:

  • Na indikovanie toho, ako sú žiaci Slovenskej republiky pripravení na život po skončení školy.
  • Na identifikáciu oblastí zlepšenia pre školy, vzdelávací systém a vládu.
  • Na porovnanie výkonu žiakov a vzdelávacieho prostredia v rámci rôznych krajín.
  • Pre viac informácií o štúdii PISA kliknite na stránku OECD.

Zložky štúdie PISA 2018

Elektronické testovanie (120 minút)

Každý testovaný žiak vyplnil dva 60-minútové testy v elektronickej forme, ktoré tvorili otázky z oblasti prírodných vied, matematiky a čítania, finančnej gramotnosti ako aj riešenia globálnych problémov.

Dotazníky (54 minút)

Všetci testovaní žiaci vyplnili štyri dotazníky, ktoré poskytujú hodnotné informácie nad rámec výsledkov testovania. Týkali sa žiackych postojov k učeniu a ich životné skúsenosti, tém uplatňujúcich individuálny prístup v priebehu vzdelávania. Zameriavali sa na množstvo, obsah a podmienky súčasných a minulých vzdelávacích možností mimo povinného školského vzdelávania, vplyvu rodinného zázemia a sociálnych vzťahov v rodine na učenie sa, skúmali znalosti a postoje k používaniu IKT pri ich vzdelávaní.

Verím, že zodpovedný prístup žiakov k testovaniu prispeje k zlepšeniu obrazu nášho vzdelávacieho systému v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.

RNDr. K. Chren, koordinátor testovania PISA 2018