Nadácia Ekopolis - logo Hlavný partner Veolia - logo

Biodiverzita do škôl

Dňa 15.11. 2018 sa na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach uskutočnilo prvé vzdelávanie k projektu Biodiverzita do škôl. Na vzdelávaní sa zúčastnili žiaci I.A, I.B a II.B. triedy, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do realizácie projektu. Pedagógov zastupovali vyučujúce biológie - RNDr. R. Kunová, PhD., riaditeľka školy, Mgr. Ľ. Minárová a Mgr. J. Kováčová. Vzdelávanie nášho akčného tímu viedla zamestnankyňa Nadácie Ekopolis Lucia Rossová a zástupkyňa Veolie, ktoré sú garantom projektu.

Na úvod sa zúčastnení navzájom predstavili a zoznámili, čo umožnilo navodiť nielen pracovnú, ale aj neformálnu atmosféru. Nasledovalo monitorovanie drevín v areáli školy a ich zakreslenie do nákresu pôdorysu školy. V ďalšej časti vzdelávania žiaci pracovali v skupinách nad návrhmi, ako zvýšiť biodiverzitu v areáli školy tvorbou objektov a výsadby v závislosti od doterajšieho stavu drevín a kvetinových záhonov. Na záver vzdelávania každý člen akčného tímu bol zaradený do riešenia určitej aktivity. Našou úlohou je vypracovať návrhy na zvýšenie biodiverzity v areáli našej školy.

Žiaci hlasovali za šesť návrhov:

  1. Výsadba ovocných drevín a kríkov.
  2. Tvorba kvetinových skaliek.
  3. Zavedenie oddychovej zóny – paletové sedenie.
  4. Tvorba vtáčích búdok.
  5. Vyvýšený záhon s liečivými rastlinami a bylinkami.
  6. Záhon pre opeľovače.

Najviac hlasov získali návrhy číslo 3, číslo 1 a číslo 5.

V jarnom vzdelávacom cykle spolu s odborníkom – architektom pripravíme finálnu podobu premeny nášho školského areálu podľa požiadaviek žiakov a našich možností. Už teraz sa tešíme na spoluprácu.

Sponzormi projektu sú: Nadácia Ekopolis, Veolia, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Logá - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Fotogaléria