Prevencia kriminality a drogových závislostí

V mesiacoch september, október a november sa v rámci prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických javov uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach a Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.

Rodina a partnerské vzťahy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Program uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava Veľká a Mgr. Miroslava Juríková - CPPPaP v Zlatých Moravciach, ktoré sa prostredníctvom diskusie a zážitkových aktivít pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam manželského a predmanželského života. Najmä v dnešnej dobe škola zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka, jeho správnej hierarchie hodnôt a celkového profilu. Program bol hodnotený pozitívne aj žiakmi našej školy.

Reakcie našich žiakov:

Zábavnými metódami sme sa dozvedeli veľa nových vecí o vzťahoch, manželstve a rodičovstve. Venovali sme sa rôznym aktivitám - čítali sme príbeh, ktorý nám opísal ako veľmi môže byť zložitý vzťah medzi dvoma mladými ľuďmi. O charakteroch postáv sme sa neskôr rozprávali a zamýšľali sa nad celým dejom príbehu. Na konci stretnutia, každý zhodnotil jednotlivé aktivity a spomenuli sme si aj na zážitky, ktoré sme spoločne prežili počas celého stretnutia. Program bol pre nás veľmi zaujímavý, náučný a zábavný. Ďakujeme za príjemné dopoludnie.

Tolerujme sa navzájom

Program „Tolerujme sa navzájom“ – prevencia šikanovania. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania. Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú pozornosť rizikovému správaniu s akcentom na predchádzanie problémov súvisiacich so šikanovaním, a preto sa na pôde školy GJK uskutočnil preventívny zážitkový program- Tolerujme sa navzájom – s psychologičkou PhDr. Miroslavou Veľkou, ktorá v triedach II.A a II.B uskutočnila sériu preventívnych aktivít, realizovaných zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami.

Mne sa to nemôže stať

Preventívny program „Mne sa to nemôže stať“ - zameraný na problematiku obchodovania s ľuďmi - tzv. novodobé otrokárstvo. Garantom programu je preventista - Jozef Čulák z MsP v Zlatých Moravciach, ktorý so študentmi 4. ročníka viedol pútavým spôsobom besedu na tému obchodovanie s ľuďmi. Stretnutie ukončil záverečnou diskusiou.

Reakcie našich žiakov:

Dňa 8. 10. 2018 sa konala beseda spoločne s mestským policajtom Jozefom Čulákom, pod názvom „Mne sa to stať nemôže“. Bola nám objasnená problematika obchodovania s bielym mäsom – tzv. novodobého otrokárstva - za účelom prostitúcie, predaja detí do zahraničia, využitia lacnej pracovnej sily, vylákania ľudí do iných krajín s úmyslom ich následného využitia. Beseda bola obohatená reálnymi príbehmi spojenými s obeťami a postrehmi, čo sa môže mladým ľuďom stať a čoho sa v prípade vycestovania z krajiny za účelom štúdia alebo práce v zahraničí vyvarovať.

Správne sa rozhodnúť - Trestno-právna zodpovednosť

Dňa 13. 11. 2018 sa na našej škole realizoval krajský projekt PZ – „Správne sa rozhodnúť“ a uskutočnili aj aktivity spojené s tematikou trestno-právnej zodpovednosti a prevencie drogových závislostí . Kapitánka Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. Čakajdová z PZ v Nitre uskutočnili sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami v triedach III.A, III.B. a VII.D. Do besedy zahrnuli aj aktuálnu tému extrémizmu a riziká spojené s touto problematikou. Keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy a jej realizáciou počas celého školského hodinách a na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich detí. Zvláštnu pozornosť venujeme akciám s touto tematikou – uskutočnením besedy spojenej s pútavými ukážkami, autentickým obrazovým materiálom a hrami.

Zúčastnili sme sa na zaujímavej besede o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú pripravila kapitánka Mgr. Iveta Matejová. Rozšírili sme si svoje poznatky o nebezpečných návykových látkach, ktoré či chceme alebo nie sa nachádzajú na svete a negatívnym spôsobom ovplyvňujú životy ľudí. Spolužiakov zaujali aj mnohé ťažké príbehy závislých ľudí, ktoré mali šťastný ale aj smutný koniec. Prednášajúca priniesla tzv. alkoholické alebo opilecké okuliare, ktoré sme si mohli vyskúšať a pozrieť sa na svet očami alkoholikov. Zistili sme, že takýto ľudia to nemajú ľahké. Myslím si, že beseda splnila svoj účel informovať a poučiť žiakov o možných rizikách extrémizmu a drogovej závislosti.

Fotogaléria