...za kultúrou do Divadla Jána Palárika v Trnave

Kaštieľ krvi aristokratov s prostou devou a koč ženúci sa Uhorskom za jediným cieľom, ktorý takmer prekazila komédia vyvolaná pochybnosťou nepravej lásky - alebo atmosféra, do ktorej sa žiaci III. A, III. B a VII. D tried s očakávaním ponorili.

Dňa 21.3.2019 sme sa v Divadle Jána Palárika v Trnave zúčastnili predstavenia Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Veselohra s tromi dejstvami je založená na výmene úloh hlavných postáv so snahou zabrániť láske písanej zmluvou. Dej teda sleduje vývin vzťahov a „nevzťahov“, no tiež i názorov o vlastenectve a uhorskej jednote. Groteskným spôsobom dospieva k samotnému zmiereniu, ktoré bolo nielen vyvrcholením slávnosti obžinkov, ale i celého predstavenia.

Divadelná hra v žiakoch vyvolala dobrú náladu, ktorá sa chvíľami prejavovala tichým chichotaním, ba aj hlasným smiechom. Za kvalitný umelecký zážitok ďakujeme najmä hercom v hlavných úlohách (P. Blesáková, S. Soldanová, P. Trník a M. Beňuš). Predviedli bravúrny výkon, za ktorý sme ich, samozrejme, odmenili dlhým potleskom.

Kamila Grešková, III. A

Fotogaléria