Ukončenie školského roku 2019/2020

30.6.2020 sme ukončili nezvyčajný školský rok, na ktorý budeme isto spomínať. Nekonali sa písomné ani ústne maturitné skúšky, prijímacie skúšky do 1. ročníka, všetko bolo iné v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom COVID 19.

Riaditeľka školy, RNDr. R. Kunová, PhD., vo svojom príhovore prostredníctvom školského rozhlasu zhodnotila školské aj mimoškolské úspechy našich žiakov,

Cenu prof. Koreca na návrh pedagogickej rady tento školský rok získali Emília Beniačiková z VIII.D a Šimon Kováč z IV.A. triedy.

Veľké poďakovanie patrí PaedDr. Anne Havetovej, ktorá tento školský rok ukončila svoje pôsobenie na našej škole a po rozlúčke odchádza do dôchodku.

Žiaľ posledným školským rokom to bol aj pre Mgr. Petra Černa, ktorý nás 28.6.2020 nečakane opustil. Nikdy na Teba nezabudneme.

Vedenie školy praje všetkým študentom a zamestnancom príjemné prežitie letných prázdnin.