Ocenenie Top učiteľka cudzích jazykov

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov. Učiteľov mohli nominovať ich žiaci, rodičia, kolegovia alebo riaditelia škôl. Do kategórie stredné školy sme nominovali učiteľku nášho gymnázia Mgr. Alenu Rakovskú.

Kritériami hodnotenia bola schopnosť motivovať a aktivizovať žiakov, využívanie inovačných postupov a metód, činnostný prístup k vyučovaniu cudzích jazykov, vyučovacie prostredie, organizácia rôznorodých aktivít a projektov. Štátny pedagogický ústav hľadal učiteľov, ktorí dokážu u žiakov vzbudiť záujem učiť sa cudzí jazyk, používajú inovatívne vyučovacie metódy a sú kreatívni. Títo učitelia svojím prístupom k vyučovaniu cudzieho jazyka inšpirujú žiakov a motivujú ich k tomu, aby sa cudzí jazyk učili nielen v škole, ale používali ho aj mimo nej. Vzťahy so žiakmi sú pre nich rovnako dôležité, ako ich jazykové znalosti. Svojich žiakov vedú k tomu, aby rešpektovali jazykovú i kultúrnu rôznorodosť.

Práve tieto kritéria spĺňa Mgr. Alena Rakovská, ktorá získala ocenenie v kategórii stredné školy. Komisia ŠPU, zložená z piatich členov, vysoko ohodnotila jej rozmanité aktivity v oblasti vyučovania, organizovania olympiád v anglickom jazyku, prípravy žiakov na túto súťaž a tiež umiestnenia jej žiakov na krajskej i celoslovenskej úrovni. Rovnako záslužnou aktivitou je zapojenie jej žiakov do rozličných súťaží, ako Juvenes Translator, úspechy žiakov v súťaži Wocabee na česko-slovenskej úrovni, spolupráca s vydavateľstvami, rôznymi jazykovými inštitúciami a vysokými školami.

Mgr. Alena Rakovská okrem iného organizuje aj charitatívne aktivity na našej škole, koordinuje činnosť Žiackej školskej rady a pracuje ako inštruktorka lyžiarskeho výcviku.

Je spoluorganizátorkou jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená, aktívne zapája žiakov do medzinárodných eTwiningových projektov a projektov Erasmus+.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému oceneniu!

Link: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vitazi-ankety-top-ucitel-ucitelka-cudzieho-jazyka.html

Fotogaléria