Predmetová komisia biológie a chémie

Členovia:

 • Mgr. Jozefína Kováčová, biológia - chémia, predsedníčka PK
 • RNDr. Renáta Kunová, PhD., matematika - biológia
 • RNDr. Monika Gáliková, matematika - biológia
 • Mgr. Ľudmila Minárová, biológia - telesná výchova
 • PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD., chémia - matematika

Biológia a chémia, ako prírodovedné predmety sú zaradené do vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

Predmet biológia sa vyučuje od prvého do tretieho ročníka štvorročného gymnázia. Vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách biológie študenti získajú základné informácie o anatómií, morfológií a fyziológií živých organizmov vrátane človeka, ich vzájomných vzťahoch, ako aj o dopade zmien v prírode na existenciu života organizmov, zdravie človeka. Pri realizovaní praktických cvičení sú ťažiskom krátkodobé, jednoduché pozorovania a pokusy. Žiaci by mali zvládnuť techniku mikroskopovania, dokázať analyzovať a vyhodnocovať pozorované javy.

Predmet chémia sa vyučuje od prvého do tretieho ročníka štvorročného gymnázia. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci oboznamujú so všeobecnými vlastnosťami chemických látok, zákonitosťami chemických dejov a špecifikami biochémie, ako aj zaradenia chémie do bežného života.

Predmety seminár z biológie a chémie sú zaradené do tretieho a štvrtého ročníka. Semináre pripravujú žiakov na ústne maturitné skúšky a budúce štúdium na VŠ , ako aj zaradenie do bežného života.

Predmet Informatika v prírodných vedách a matematike sa vyučuje v treťom ročníku blokovo. Cieľom je rozvíjanie informačných kompetencií žiakov a uplatnenie IKT v prírodovedných predmetoch.

Učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú moderné metódy a formy na rozvoj kompetencií a študijných štýlov žiakov.

DOKUMENTY

Pri práci predmetová komisia vychádza zo školských a ministerstvom vydaných dokumentov.

 • ŠPU / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a príroda / Inovovaný ŠVP pre gymnázia
 • Školský vzdelávací program
 • Školský zákon
 • Sprievodca školským rokom

MATURITA

Na ústnu maturitnú skúšku sú žiaci pripravovaní počas celého štúdia , k rozvoju a prehlbovaniu vedomosti dochádza na seminároch z biológie a chémie. Počas posledných rokov sa zvýšil počet žiakov zaradených na semináre, ktorí úspešne absolvovali ústnu maturitnú skúšku. Odpovede žiakov sú kladne hodnotené, čo sa prejavuje na veľmi dobrej výslednej klasifikácií. Pri realizácií prípravy na maturitu vychádzame z dokumentu

ČINNOSŤ PK

 • Organizovanie školských kôl predmetových olympiád a príprava žiakov na krajské a celoslovenské kolá
 • PK spolupracuje s nadáciou Ekopolis, Živica, po úspešnom zavŕšení projektov Zelená škola, Elektoodpad-dopad pokračujeme v riešených úlohách, čo prispieva k environmentálnemu mysleniu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
 • Realizovanie ďalších projektoch: Biodiverzita do škôl, Zveľaďovanie zeleného areálu, EkoAlarm, Dafne – Globe, SadOVO, Roots & Shoots
 • Zúčastnili sme sa festivalu Amavet
 • Odborné exkurzie : Botanická záhrada Banská Štiavnica, Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnícke Bane - prvá základná škola na svete s vyučovacím predmetom Sokoliarstvo, ZOO – sledovanie života organizmov v polo prirodzených podmienkach, Arborétum Mlyňany – chránená študijná plocha
 • Organizovanie Týždňa vedy a techniky v spolupráci s UKF a SPU v Nitre, Štátnými lesmi Topoľčianky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Realizovanie Jesenného, Vianočného a Jarného aranžovania, Dňa jabĺk, mlieka
 • Deň Zeme – tvorba ekoplagátov, relácie do školského rozhlasu
 • Svetový deň vody – odborná prednáška pracovníkmi z FZKI SPU
 • Učitelia sa zúčastňujú školení, webinárov, inovačných a aktualizačných vzdelávaní pre rast odborných spôsobilosti.
 • RNDr. R. Kunová PhD., Mgr. Ľ. Minárová, RNDr. H. Šabíková,PhD. pracujú na projekte Erasmus+ v rámci ktorého sa zúčastnili mobilít pre učiteľov.

INFORMÁCIE O OLYMPIÁDACH