Predmetová komisia biológie a chémie

Členovia:

 • Mgr. Jozefína Kováčová, biológia - chémia, predsedníčka PK
 • RNDr. Renáta Kunová, PhD., matematika - biológia
 • RNDr. Monika Gáliková, matematika - biológia
 • Mgr. Ľudmila Minárová, biológia – telesná výchova
 • PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD., chémia – matematika

Výchovno-vzdelávací proces

 • Biológia – 1.- 3. ročník
 • Cvičenia z biológie – 2. ročník
 • Seminár z biológie – 3. a 4. ročník
 • Chémia – 1. - 3. ročník
 • Seminár z chémie 3. a 4. ročník
 • Informatika v prírodných vedách a matematike – biológia, chémia – 3. ročník

Biológia a chémia ako prírodovedné predmety sú zaradené do vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Cieľom je neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, využívať nové metódy a prostriedky, podnecujúce žiakov k osvojovaniu poznatkov dôležitých pre sebavzdelávanie, ako aj s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, schopnosť kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese dbá sa na rozvoj schopnosti žiakov vyhľadávať, triediť, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií. Pri sprístupňovaní poznatkov dbá sa na rozvoj environmentálneho myslenia a konania žiakov a zmenu prístupu k planéte Zem.

Na hodinách biológie a chémie študenti získajú základné informácie z vedných disciplín biológie a chémie, ktoré rozvíjajú v rámci seminárov. Vo vzdelávacom procese je spájaná teória s praktickými činnosťami pre rozvoj kompetencií absolventa gymnázia. Praktické aktivity sú zaradené do odborných učební. Na praktické cvičenia sú zaraďované krátkodobé, jednoduché pozorovania a pokusy a vyhodnocovanie získaných poznatkov. Žiaci počas cvičení z biológie by mali zvládnuť techniku mikroskopovania, na cvičeniach v rámci hodín chémie zostrojiť jednoduché aparatúry a využívať základné chemické postupy. Novo zaradený predmet Informatika v prírodných vedách a matematike dbá o uplatnenie informatických spôsobilosti študentov pri realizovaní a spracovaní získavaných a overovaných poznatkov počas praktických úloh.

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v súlade s cieľovými požiadavkami pre jednotlivé predmety, ako aj so Školským vzdelávacím programom. Tematické celky a prierezové témy zabezpečujú rozvoj kompetencií, ktoré pripravujú žiakov na štúdium na zvolených vysokých školách s profilujúcimi predmetmi týkajúcimi sa biológie a chémie, ako aj na zaradenie do pracovného pomeru a života.

Žiaci so zvýšeným záujmom o biológiu a chémiu pracujú v záujmových krúžkoch a riešia predmetové olympiády.

Maturity:

Z predmetu biológia a chémia žiaci konajú internú ústnu maturitnú skúšku, na ktorú sú pripravovaní na seminároch z daných predmetov. Náplň prípravy ako aj maturitných zadaní vychádza z cieľových požiadaviek.

Aktivity v rámci PK

 • Predmetové olympiády
 • Po realizovaní projektov Zelená škola, Biodiverzita do škôl, Za zelený areál školy, Ekoodpad-dopad je realizovaný zber druhotných surovín - papier, nebezpečného odpadu – drobný elektroodpad a batérie, separácia plastov, starostlivosť o zeleň, Ekoplagát
 • Škola trochu inak – spolupráca s Arborétom Mlyňany, Lesná správa Topoľčianky, Štátna ochrana prírody, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Projekt Ekoalarm – zavedenie systému zberu triedeného odpadu
 • Projekt Dafne – udržateľný rozvoj, zvyšovanie environmentálneho povedomia detí
 • Aranžovanie – jesenné, vianočné, jarné