Koordinátor prevencie drogových závislostí a kriminality

Koordinátor vo výchove a vzdelávaní

Koordinátor prevencie drogových závislostí a kriminality: Mgr. Andrea Holecová

Koordinátor vo výchove a vzdelávaní Mgr. Andrea Holecová

Aktivity v aktuálnom školskom roku:

Naozaj sa nám to nemôže stať?

Ako predchádzať extrémizmu?

PEER program – protidrogová prevencia

Projekty, programy a aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov

Celý svet nemôžeme zmeniť, ale svoje okolie ÁNO

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Program sa uskutočňuje pod záštitou pracovníkov CPPPaP v Zlatých Moravciach, prostredníctvom zážitkových sedení na tému výchova k manželstvu a rodičovstvu, formou besedy a rôznych zážitkových aktivít sa psychologičky pokúšajú pôsobiť na postoje študentov k témam manželského a predmanželského života. Najmä v dnešnej dobe, keď na mladých ľudí pôsobí množstvo negatívnych vplyvov najmä z médií, rodina a škola zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka, jeho správnej hierarchie hodnôt a celkového profilu. Program je hodnotený ako pozitívna a obohacujúca skúsenosť.

Mne sa to nemôže stať

Program „Mne sa to nemôže stať“ - Obchodovanie s ľuďmi - Garantom programu je preventista - Jozef Čulák MsP Zlaté Moravce, program je určený pre študentov 4. ročníka.

Deň s políciou

GJK každoročne realizuje Deň s policajným zborom za účelom uskutočnenia série preventívnych aktivít – trestnoprávnej zodpovednosti, protidrogovej výchovy a dopravnej výchovy.

Trestno-právna zodpovednosť

Klesajúca veková hranica páchania trestných činov u mladých ľudí núti aj pedagógov Gymnázia Janka Kráľa zamýšľať sa kto je páchateľom takýchto trestných činov, prečo to robí a za akým účelom. Aj preto každoročne realizujeme besedy na tému trestno-právnej zodpovednosti. Mgr. Iveta Matejová z PZ v Nitre uskutočňuje sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami v triedach 3. ročníka.

Protidrogová výchova

Keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia Gymnázium Janka Kráľa reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy do výchovno-vzdelávacích plánov a jej realizáciou počas celého školského roka aj na TH, ETV, NAV a na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich detí. Zvláštnu pozornosť venujeme akciám s touto tematikou a pod záštitou PZ v Nitre ponúkame študentom GJK besedy spojené s pútavými ukážkami, autentickým obrazovým materiálom a hrami na tému protidrogová výchova.

Škola trochu inak

Program „Škola trocha inak“ sa realizoval po prvýkrát v školskom roku 2007/2008 pri príležitosti Dňa študentstva. Keďže celá akcia sa stretla s veľkou odozvou nielen u študentov a pedagógov ale aj u širokej verejnosti, program sa stal na GJK tradíciou. V tento deň si pedagógovia a absolventi našej školy i pozvaní hostia pripravia rôzne zaujímavé tvorivé dielne, diskusné kluby, športové krúžky a iné podujatia.

Sebaobrana

Gymnázium Janka Kráľa reaguje aj na stále narastajúci trend agresie a násilia v spoločnosti poskytnutím série praktických zážitkových programov a techník sebaobrany. Akcia sa realizuje v spolupráci s mestskou políciou v Zlatých Moravciach a jej preventistom Jozefom Čulákom, ktorý okrem množstva rád a základných sebaobranných prvkov boja s agresorom našim študentom predvedie aj ukážky boja s imaginárnym protivníkom bojového umenia karate – kata. Akcia je pre študentov zaujímavá a pútavá aj z dôvodu, že si jednotlivé sebaobranné chvaty a základné údery karate a kickboxu môžu vyskúšať v praxi pod odborným vedením.

Prevencia šikanovania

Program Tolerujme sa navzájom a Nebezpečenstvá sveta internetu – keďže sprievodným znakom postmodernej spoločnosti sú rôzne sociálno-patologické javy, ktoré nadobúdajú zo dňa na deň vzrastajúcu tendenciu: nepochybne k nim môžeme zaradiť aj agresívne správanie a šikanovanie. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania. Detská agresivita je problém celosvetový a jej prevencia sa na školách vo vyspelých krajinách stáva jednou z hlavných priorít. V súčasnosti však nie je len vekovou záležitosťou puberty a adolescencie, ale posúva sa aj do obdobia mladšieho školského veku. Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú pozornosť rizikovému správaniu s akcentom na prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a obchodovaniu s ľuďmi, a preto na pôde školy uskutočňujeme preventívne zážitkové programy – s psychologičkou PhDr. Miroslavou Veľkou z CPPPaP a Jozefom Čulákom – príslušníkom MsP.

Drogový pes

Kynologické aktivity - program realizovaný v spolupráci s KR PZ v Nitre. Cieľom projektu je eliminácia drog a ich distribúcie. Príslušníci polície vykonávajú vo vybraných triedach kontroly pomocou služobných psov cvičených na vyhľadávanie drog a iných omamných látok. Pred ukážkami práce so špeciálne cvičeným psom, kynológovia uskutočňujú prednášku a interaktívnu besedu spojenú s aktivitami práce kynológov, pre žiakov sú fascinujúce tak rôzne ukážky ako aj pútavé rozprávanie.

PEER program

Projekt sa realizuje v spolupráci s psychologičkami - PhDr. Miroslava Veľká a Mgr. Jarmila Horvátová z CPPPaP v Zlatých Moravciach, je zameraný na prevenciu drogových závislostí, sebaspoznávanie, vyjadrenie empatie a spolupatričnosti s inými a prácu v skupinách, je ukončený preventívnymi zážitkovými sedeniami s účasťou psychologičiek z CPPPaP, koordinátora prevencie a zástupcu školy.

Kým nie je príliš neskoro

Cieľom projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom drog, zdôrazniť nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich - projekt prebieha najmä v rámci Týždňa boja proti drogám. Študenti sa zapájajú do akcie Športom proti drogám, Slovensko sa bude hýbať, realizujú sa besedy s lekárom, v triedach sú inštalované nástenné noviny s protidrogovou tematikou, v rámci súťaže – Brána jazykov otvorená - žiaci riešili úlohy zamerané na zdravý životný štýl.

Škola podporujúce zdravie

Cieľom projektu je, aby sa učitelia a žiaci počas celého školského roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu. Program prebieha formou súťaží , hier a športových aktivít hlavne činnosťou záujmových útvarov, počas pobytu študentov v škole, v prírode, cvičení v prírode, atď. V rámci zdravej výživy sú do jedálneho lístka zaradené nové recepty na zníženie tukov a živočíšnych bielkovín a na zvýšenie takých potravín ako sú ryby, hydina, mliečne výrobky a pod.

Prečo som na svete rád

Je to celoštátna putovná výtvarná súťaž, najlepšie práce sú komisiou vybrané a následne poslané do celoštátnej súťaže.

Profesijná orientácia

Program určený študentom 3. ročníka realizovaný v spolupráci s CPPPaP formou individuálnych konzultácií.

Zdravá škola

V projekte ide o humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, predpokladá zapojenie všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní triednych vzťahov – zdravotná výchova, ekologická výchova, Ekoplagát, Vianočná ikebana, Veľkonočné aranžovanie atď.

Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog

Cieľom projektu je formou rôznych aktivít poukázať na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholu, zároveň poukázať na výhody zdravého životného štýlu. Projekt prebieha po celý rok na vyučovacích hodinách, na mimoškolských aktivitách, exkurziách, výletoch atď. Študenti si pripravia rôzne akcie – napr. pásmo do školského rozhlasu, zhotovujú tematické nástenky.

S Tebou, o Tebe

Program určený pre dievčatá 1. ročníka zameraný na prevenciu a rodinnú výchovu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - logo

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“

Projekt - Prevencia kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“

V mesiacoch september a október sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach, krajského riaditeľstva PZ v Nitre a členom Ozbrojených síl SR.

Rodina a partnerské vzťahy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Program uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava Veľká a Mgr. Miroslava Juríková - CPPPaP v Zlatých Moravciach, prostredníctvom diskusie a zážitkových aktivít sa pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam manželského a predmanželského života. Najmä v dnešnej dobe škola zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka, jeho správnej hierarchie hodnôt a celkového profilu. Program bol hodnotený ako pozitívna a obohacujúca skúsenosť.

Reakcie našich žiakov:

Zábavnými metódami sme sa dozvedeli mnoho nových vecí ohľadom vzťahov, manželstve a rodičovstve. Venovali sme sa rôznym aktivitám - čítali sme príbeh, ktorý nám opísal ako veľmi môže byť zložitý vzťah medzi dvoma ľuďmi. O charakteroch postáv sme sa neskôr rozprávali a zamýšľali sa nad celým dejom príbehu.

Na konci stretnutia, každý zhodnotil program aktivít a spomenuli sme si aj na zážitky, ktoré sme spoločne zažili počas celého stretnutia. Program bol pre nás veľmi zaujímavý, náučný a zábavný. Ďakujeme za skvelo strávené dopoludnie s vami.

Fotogaléria

Tolerujme sa navzájom

Program „Tolerujme sa navzájom“ – prevencia šikanovania. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania. Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú pozornosť rizikovému správaniu s akcentom na predchádzanie problémov súvisiacich so šikanovaním, a preto sa aj v školskom roku 2017/2018 na pôde školy uskutočnil preventívny zážitkový program - Tolerujme sa navzájom – s psychologičkou PhDr. Miroslavou Veľkou, ktorá vo vybraných triedach uskutočnila sériu preventívnych aktivít, realizovaných zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami.

Fotogaléria

Mne sa to nemôže stať

Preventívny program „Mne sa to nemôže stať“ - zameraný na problematiku obchodovania s ľuďmi - tzv. novodobé otrokárstvo. Garantom programu je preventista - Jozef Čulák z MsP v Zlatých Moravciach, ktorý so študentmi 4. ročníka viedol pútavým spôsobom besedu na tému obchodovanie s ľuďmi. Stretnutie ukončil filmom a záverečnou diskusiou.

Reakcie našich žiakov:

Dňa 28. 9. 2017 sa konala beseda spoločne s mestským policajtom Jozefom Čulákom, pod názvom „Mne sa to stať nemôže“. Bola nám objasnená problematika obchodovania s bielym mäsom za účelom prostitúcie, predaja detí do zahraničia, využitia lacnej pracovnej sily, vylákania ľudí do iných krajín s úmyslom ich následného využitia. Beseda bola obohatená reálnymi príbehmi spojenými s obeťami a postrehmi, čo sa mladým môže stať a čoho sa v prípade vycestovania z krajiny za účelom štúdia alebo práce v zahraničí vyvarovať.

Fotogaléria

Čo o mne vieš

Dňa 13. 10 2017 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnil výchovný koncert pod názvom „Čo o mne vieš?“. Prednášajúcim bol člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. Branislav Koncový, t.č. člen Zboru Väzenskej a justičnej stráže, ktorý upozornil na nebezpečenstvá a nástrahy sociálnych sietí spojených s kyberšikanou, riziká spojené s krádežou identity, trestno-právnu zodpovednosť v rámci sociálnych sietí a poskytol rady v oblasti prevencie. Hudobnú zložku mal na starosti Marcel Dragúň.

Trestno-právna zodpovednosť

Na našej škole budú realizované aj aktivity spojené s tematikou trestno-právnej zodpovednosti. Kapitánka Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. Čakajdová z PZ v Nitre uskutočnia sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami v triedach III.A, III.B. Do besedy zahrnú aj aktuálnu tému extrémizmu a riziká spojené s touto problematikou. Keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy a jej realizáciou počas celého školského roku na hodinách a na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich detí. Zvláštnu pozornosť venujeme akciám s touto tematikou – uskutočnením besedy spojenej s pútavými ukážkami, autentickým obrazovým materiálom a hrami.

Zdravotná príprava

Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili zdravotnej prípravy, ktorú pre nich pripravili ich starší kamaráti z Červeného kríža. Akcia obsahovala najmä ukážky prvej pomoci, napr. resuscitácie, ošetrenie popálenia, pneumotorax s využitím videofilmu.

Športové súťaže

V mesiacoch september - november sú pre vás, milí študenti, pripravené aj športové súťaže – volejbalový, stolno-tenisový a florbalový turnaj. Tešíme sa na vašu účasť.