Ako predchádzať extrémizmu?

Dňa 31.3.2023 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnila beseda na tému prevencia extrémizmu a trestnoprávna zodpovednosť pod vedením kpt. Mgr. Ivety Matejovej z PZ v Nitre.

Extrémizmus je závažný problém v mnohých spoločnostiach nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Z výskumov verejnej mienky vyplýva, že rozširovanie vplyvu extrémizmu na Slovensku považuje aj väčšina našincov za nebezpečný trend, ktorý ich znepokojuje. Extrémistické názory sa spravidla objavujú u mladých ľudí, z domácností s horšími podmienkami a u dospelých ľudí bez stálej práce. Tieto skupiny si často vybíjajú svoj hnev na menšinách, čo môže mať vážne následky. U týchto psychicky labilných ľudí, stačí len jeden nepríjemný zážitok z určitou menšinou, ktorý vyvolá nenávisť ku všetkým príslušníkom tejto menšiny. Hnev namierený na tieto skupiny sa môže prejavovať vo viacerých formách. Často ide o snahu obmedziť alebo potlačiť základné práva u vybraných skupín ľudí, a to na základe ich pohlavia, rodného jazyka, národnosti, rasy, farby pleti či sexuálnej orientácie. V iných prípadoch ide o priame napádanie určitých skupín verbálne alebo fyzické.

Znepokojujúci je aj veľký počet extrémistických skupín na Slovenku, alebo či už jednoduchý spôsob nájdenia a začlenenia sa do takýchto skupín. Niekedy tieto skupiny sami hľadajú členov a presvedčia aj ľudí bez silného názoru. Ak neprezradia svoje celé ideály a ciele pred prijatím člena, nový členovia si môžu uvedomiť svoju chybu neskoro, keď už je možnosť opustiť danú extrémistickú skupinu bez následkov malá. Nie je náhoda, že členovia cítia veľký pocit spolupatričnosti medzi sebou. Veľakrát posilnením vzájomných vzťahov a zdanlivej rovnosti medzi členmi, sa ešte zvyšuje agresivita jednotlivcov. Na vyjadrenie tejto jednoty používajú rôzne znaky, slogany, či podobné oblečenie. Pretože väčšina extrémistických spolkov nadväzuje na myšlienky nacizmu, je možné nájsť medzi nimi spoločné znaky a vyvarovať sa im. Kvôli nejasným zákonom vyhradzujúcich extrémizmus musí proti nemu bojovať každý z nás.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá predchádzať extrémizmu. Jedným z najdôležitejších prístupov je edukácia. Je potrebné vzdelávať ľudí o rôznych formách extrémizmu a ich následkoch. Takáto edukácia by mala byť zameraná na pochopenie dôležitosti tolerancie a rešpektovania iných kultúr a názorov.

My sme mali príležitosť zúčastniť sa na prednáške kpt. Mgr. Matejovej, ktorá nás okrem extrémizmu poučila aj o nebezpečenstvách zdieľania osobných informácií na internete a drvivých následkoch užívania drog. Beseda bola zameraná na vzájomnú toleranciu a uvedomenie si následkov našich vlastných činov. Bolo nám povedané aj o živote vo väzeniach a dôvodoch, prečo sa tomuto trestu vyhnúť a radšej si užívať slobodný život. Dozvedeli sme sa aj, ako spoznať tieto skupiny, napríklad názornou ukážkou typických odevov týchto ľudí. Mgr. Matejová zdôraznila prípadnú potrebu nahlásenia nezákonných činností týchto skupín.

Ďakujeme za zaujímavú besedu.

Adela Tenkelová