Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Mgr. Gabriel Orlík
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Ing. Miriam Tencerová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Rodičovské združenie

Dňa 15. apríla 2024 od 15:00 do 17:00 h sa uskutoční rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Po dohode s triednym učiteľom sú možné stretnutia počas dňa.

Program triednej schôdze RZ:

 1. informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov
 2. rôzne
  1. ročník
   • vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu
  2. ročník
   • výber voliteľných predmetov na nasledujúci školský rok
   • realizácia kurzu športových aktivít – jún 2024 - Štúrovo
  3. ročník
   • výber voliteľných predmetov na nasledujúci školský rok
   • príprava KOŽAZ – jún 2024 – Pieniny
  4. ročník
   • informácie k ústnym maturitným skúškam
 

Rozpočet rodičovského združenia na školský rok 2023/2024

 

Rodičovské združenie

Dňa 6. novembra 2023 o 15:30 sa uskutočnilo plenárne a triedne rodičovské združenie.

Plenárna schôdza

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2022/2023
 2. Výsledky hospodárenia za školský rok 2022/2023
 3. Návrh rozpočtu na školský rok 2023/2024
 4. Návrh príspevku OZ pri GJK

Informácie v rámci triednych schôdzí

 • 1. ročník — všeobecné pokyny k adaptácii na SŠ - informácie k lyžiarskemu kurzu Donovaly
 • 2. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky – aktuálne problémy
 • 3. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky – aktuálne problémy
 • 4. ročník — informácie o maturitných skúškach – externá a interná časť
 
Expanded Image