Text: Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, Logá: Erasmus+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Gymnázium Janka Kráľa, Nitriansky samosprávny kraj a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska

Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa

Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK.

Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc. Pre veľký záujem sme museli obmedziť počet súťažných tímov na maximálne 2 družstvá za školu. A tak sa súťaže zúčastnilo 26 súťažných a jedno nesúťažné družstvo. Novinkou bolo, že na stanovištiach spolupracovali naši žiaci so žiakmi z rakúskej partnerskej školy z Tullnu v rámci projektu Erasmus+, a tak si súťažný tím mohol vypočuť pokyny k úlohám aj v angličtine, či nemčine.

Už pri vstupe do telocvične si každý musel všimnúť jazykový babylon. Oči nevedeli, či sa najskôr dívať na netradičné medzinárodné recepty, na telocvičňu vyzdobenú balónmi všetkých farieb alebo na lákavé ceny od sponzorov. Avšak pohľady účastníkov boli predovšetkým zamerané na výsledkovú tabuľu a na stoly s úlohami, za ktorými v úlohe hodnotiteľov tentokrát stáli žiaci nášho gymnázia spolu so žiakmi z partnerskej školy z Tullnu. Veď kto by nechcel byť prvý?

Žiaci riešili úlohy formulované hravou formou (priraďovanie, vyfarbovanie, riešenia krížovky, znakov, jazykolamy, kvízy na počítači). Tieto preverili nielen ich jazykové zručnosti, ale aj postreh a rýchlosť, jazykový odhad a tímovú spoluprácu v skupine. Mohli si pomáhať slovníkmi, wheel-kolieskami, mapami, obrázkami. Súťažné družstvá prechádzali všetkými 26 stanovišťami. Výsledné hodnotenie bolo určené aj odrátaním 8 najhorších čiastkových hodnotení. Najlepšie výsledky teda získali družstvá s najvyššími čiastkovými umiestneniami. Bolo zaujímavé sledovať súťaživosť žiakov, zmysel pre tímovú prácu, veď stres bol v tejto súťaži iba pozitívnym faktorom. Pedagógovia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na túto akciu, mali skvelú príležitosť na vzájomnú neformálnu výmenu skúseností, komunikáciu s rakúskymi partnermi z projektu Erasmus+ v angličtine, nemčine či francúzštine. Naskytla sa im možnosť porovnať školský systém na Slovensku a v Rakúsku.

Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie: ovocie, malinovka, minerálka, plnené pagáčiky a koláče rôzneho druhu. Niektoré z nich napiekli aj žiaci II.A triedy.

Výsledková tabuľa sa postupne zaplnila číslami. Každé družstvo malo vyriešiť 26 úloh, ktoré boli bodované, pričom sa sledoval aj čas. Nastalo postupné sčítavanie bodov a vyhlásenie výsledkov. A tu sú víťazi:

 • Víťazné družstvo: ŠIMKÁČI 2 (ZŠ Žitavany),
 • 2. miesto: MELÓNIKY (ZŠ Vráble), SPICE GIRLS (ZŠ Levice),
 • 3. miesto: ZŠ BELADICE.

Všetky družstvá sa mohli tešiť z hodnotných cien venovaných sponzormi. Vyhodnotená a ocenená bola aj pani učiteľka víťazného družstva.

Hlavný organizačný tím tvorili Mgr. Alena Rakovská a Mgr. Viera Mihalková. K realizácii tohto podujatia neodmysliteľne prispeli takmer všetci pedagógovia gymnázia. Naši žiaci z III.A, VIII.D a II.A triedy pracovali na stanovištiach spolu s rakúskymi študentmi, zapisovali priebežné výsledky, boli veľmi aktívnou súčasťou celého podujatia. Bez spolupráce učiteľov, žiakov a vedenia školy by sa nám takéto stretnutie nepodarilo zrealizovať.

Vyučujúce cudzích jazykov v našom gymnáziu pripravovali túto akciu od augusta. Nie je jednoduché vytvárať stále inovatívne úlohy pre žiakov vo všetkých cudzích jazykoch. Súčasne musia byť úlohy zábavné, motivačné, ale aj hodnotiteľné. Napriek tomu, že príprava a realizácia tohto ročníka Brány jazykov si vyžiadala veľa nápadov, voľného času, energie, výsledok bol potešujúci.

Vedenie školy vyjadruje poďakovanie všetkým pedagógom a žiakom podieľajúcim sa na príprave a realizácii tejto súťaže.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom:

 • UNIQA,
 • Európska komisia,
 • Albion Books,
 • Institut Francais,
 • Ventures Books,
 • Goethe Institut,
 • Oxico,
 • Klett.

Tento text reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia ani Národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto texte.

Fotogaléria

Brána jazykov otvorená