Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach ide do finále

Cieľom projektu Eko Alarm je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. V prvej fáze projektu získala naša škola nádoby na trojzložkový triedený zber - modrú na papier, žltú na plasty a hnedú na bioodpad alebo zmesový odpad (podľa vlastného rozhodnutia školy). Ekologický zámer podporuje aj fakt, že všetky koše sú vyrobené z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku.

Do projektu sú zapojení vybraní žiaci z 2. A triedy, ktorí sa zúčastnili troch online aktívnych vzdelávaní v septembri, v decembri a v apríli. Na webinároch mali títo žiaci možnosť oboznámiť sa s problematikou odpadu, triedenia odpadov a s myšlienkou Zero waste, t. j. minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.

Žiaci po celý školský rok plnia rôzne interaktívne úlohy a posúvajú nadobudnuté informácie z online webinárov ostatným žiakom prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. Táto forma šírenia nadobudnutých vedomostí sa na našej škole stretla s veľkým úspechom. Na jednej strane dáva príležitosť žiakom zaučeným v danej problematike prezentovať svoje poznatky a na druhej strane má tento spôsob výučby pozitívny vplyv na rozvoj socializácie naprieč jednotlivými ročníkmi.

Cieľom prvého rovesníckeho vzdelávania bolo objasniť starším a mladším spolužiakom problematiku systému zberu triedeného odpadu. Informácie boli žiakom odovzdané nielen formou mentorovania, ale žiaci boli do programu hodiny vtiahnutí aj vďaka interaktívnym úlohám. Mohli si napríklad vyskúšať tvorbu básničiek na tému triedenia odpadu alebo si otestovať úroveň svojich vedomostí prostredníctvom aplikácie Kahoot.

Projekt Eko Alarm, samozrejme, reflektuje problematiku životného prostredia aj zo širšieho hľadiska, nevynímajúc aktuálne otázky týkajúce sa vody a hospodárenia s ňou. A keďže 22. marec je Dňom vody, téma druhého rovesníckeho vzdelávania bola špeciálne zameraná na tento problém. V prvej časti programu si žiaci preverili svoje vedomosti o vode v kvíze, v druhej, interaktívnej, sa mohli zapojiť do súťaže v pití vody alebo si vyskúšať iné zaujímavé aktivity. Hlavným cieľom týchto činností bolo zvýšiť medzi žiakmi povedomie o vodohospodárskych problémoch a oboznámiť sa s riešeniami tejto problematiky.

Tretie rovesnícke vzdelávanie bude ukončené v máji akciou SWAP, ktorou chceme podporiť myšlienku udržateľnosti. Zameriame sa na výmenu oblečenia a kníh. Veci, ktoré nenájdu svojho nového majiteľa u nás, odovzdáme do mestského charitatívneho centra.

Naša škola je podporovateľom projektového vyučovania a s radosťou sa zapájame do aktivít podobného charakteru, pretože si uvedomujeme benefity projektového vyučovania pre našich žiakov. Okrem samotného vzdelávania spočíva význam týchto foriem vzdelávania v rozvíjaní žiackych zručností v oblasti tímovej spolupráce a vzájomnej tolerancii. Vďaka projektu Eko Alarm sme dostali príležitosť vytvoriť si v našom školskom prostredí priestor, kde sa všetci môžeme cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane.

A čo dodať na záver?

Trieďme všade kde sa dá - doma, v škole i na verejnosti. Inšpirujme ostatných. A hlavne si pamätajme: Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.


Fotogaléria