Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe

Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. Pôvodný termín mobility bol naplánovaný na október 2020. Nariadenia MŠVVaŠ z dôvodu pandémie priniesli nielen online výučbu, ale aj zákaz všetkých mobilitných aktivít. Počas tohto obdobia sme intenzívne komunikovali s organizátorom kurzu, absolvovali vzdelávania a študovali podklady. Absolvovanie kurzu si vyžadovalo prípravu formou štúdia odporúčaných materiálov a oboznamovanie sa s krajinou, v ktorej absolvujeme vzdelávanie.

Z dôvodu zákazu cestovania do zahraničia bola mobilita presunutá na október 2021. Mobilita v nemeckom jazyku prebehla v termíne 3.10. - 8.10.2021 a jej účastníkmi boli RNDr. Renáta Kunová, PhD. a Mgr. Viera Mihalková. V termíne 10.10. - 17.10.2021 absolvoval kurz v anglickom jazyku Mgr. Marián Hodoši, ktorý nahradil Mgr. Moniku Taligovú (aktuálne na materskej dovolenke). Všetko ohľadom mobility si zabezpečovali účastníci sami. Bola to síce náročná, ale zároveň veľmi inšpiratívna práca, ktorá nám umožnila kvalitne sa pripraviť na mobilitné aktivity realizované v budúcnosti s našimi študentmi.

Program kurzu bol intenzívny a časovo náročný. Počas šiestich dní sme si rozšírili svoje zručnosti v oblasti rozvoja, plánovania, riadenia a realizácie európskych projektov a získali prehľad o európskych podporných programoch a informačných zdrojoch. V priebehu projektu Erasmus+ sme si osvojili stratégie vyhľadávania partnerov, rozdelenie úloh v rámci partnerstva, finančný manažment, sledovanie a dokumentovanie pokroku v projekte, stratégie šírenia informácií o projekte a evalvačné stratégie, spôsoby riešenia vzniknutých problémov ako aj interkultúrne komunikačné stratégie. Počas kurzu sa striedali teoretické a praktické aktivity s využitím rôznych metód ako rollové úlohy, práca v pléne, diskusie vo dvojiciach či v malých skupinách a workshopy.

Počas pobytu sme mali možnosť prezrieť si kultúrne pamiatky, vypovedajúce o bohatej histórii tohto ostrova - od vyspelej minojskej kultúry až po dnešok. Prehliadka historických pamiatok mesta so sprievodkyňou archeologického múzea a tiež návšteva Knossosu doplnili náš prehľad o tomto nádhernom ostrove.

Kurz bol zároveň úžasnou príležitosťou nadviazať kontakty so školami v zahraničí, vyhľadať si adekvátneho partnera na job shadowing, alebo priamu spoluprácu na projekte Erasmus+ v novom programovom období 2021-2027. A to sa nám aj podarilo. Prezentáciou našej krajiny, našej školy a okolia s možnosťami, ktoré poskytuje návštevníkom, sme oslovili viacero zahraničných škôl.

Autor: Mgr. Viera Mihalková


Fotogaléria