Výzva na predkladanie žiadostí Erasmus+ 2022

Milí študenti,

od 1. júna 2022 začíname realizovať projekt ERASMUS+ s názvom Let’s learn to be active, healthy and happy from one another (Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní). Hlavnou témou projektu je zdravý životný štýl, pohybové a športové aktivity.

V rámci projektu je naplánovaná skupinová mobilita pre vybratých 9 žiakov do Jindřichovho Hradca.

Kritériá výberu účastníkov: vstupný dotazník, motivačný list

V prípade záujmu vyplňte vstupný dotazník a napíšte motivačný list, prečo chcete spolupracovať na projekte.

Termín: do 20.6.2022

Všetky výdavky spojené s projektom sú plne hradené z grantu ERASMUS+.

Výberovú komisiu tvoria: Člen vedenia, koordinátor projektu, členovia Erasmus tímu (pedagogického zboru)

Postup výberu žiakov

  • o výsledkoch výberového konania budú prihlásení žiaci informovaní e-mailom
  • každej prihláške bude pridelený unikátny kód
  • po zosumarizovaní všetkých prihlášok budú prihláseným žiakom pridelené body podľa výberových kritérií
  • v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený žiak s nedostatkom príležitostí a žiak, ktorý sa už aj v tomto školskom roku zapojil do aktivít organizovaných školou