Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Dňa 30. 6. 2022 aj na našom gymnáziu zaznel poslednýkrát v tomto školskom roku zvonček, ktorý symbolicky urobil bodku za naším tohtoročným snažením.

Punc výnimočnosti posledného školského dňa sme si všetci uvedomili počas slávnostnej akadémie, ktorú otvorila Kristína Šútorová (1. B) básňou od Janka Kráľa Návrat. Melancholickú atmosféru podporil klavírnym sprievodom Tomáš Laštík (1. B). Po nich patrilo slovo predsedovi Žiackej školskej rady Ivanovi Pinterovi (3. B), ktorý vo svojom prejave privítal všetkých prítomných, pripomenul aktivity Žiackej školskej rady a odovzdal slovo pani riaditeľke RNDr. Renáte Kunovej, PhD. Tá vo svojom prejave zhodnotila priebeh uplynulého školského roka, uviedla zopár zaujímavých štatistík týkajúcich sa výsledkov maturít, dochádzky a prospechu tried. Zároveň vyzvala na pódium tohtoročných laureátov Ceny profesora Koreca Veroniku Horvátovú (4. B) a Jána Dodoka (4. A), ktorí sa tiež prihovorili všetkým prítomným v aule. Okrem najúspešnejších absolventov pani riaditeľka ocenila Cenou riaditeľky školy Matúša Želibu z 1. A a zároveň udelila ceny ďalším trom najúspešnejším žiakom Jánovi Adamcovi (2. A), Tomášovi Zölderovi (3. B) a Petrovi Ďuricovi (1. B), ktorí dosiahli úspechy vo viacerých súťažiach.

Na záver opäť zazneli tóny klavírnej skladby v podaní Tomáša Laštíka a po nich sa už všetkým žiakom začali dvojmesačné letné prázdniny, na ktoré tak túžobne čakali. Všetkým prajeme, aby si počas voľných dní oddýchli a načerpali nové sily do ďalšieho školského roka 2022/23.

Mgr. Tatiana Poliaková


Fotogaléria, autor fotografií: Gabriel Bezuška