Projekty NSK v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

V mesiaci október sa naša škola - Gymnázium Janka Kráľa - zapojila do dvoch online projektov organizovaných NSK, v spolupráci s Mgr. Andreou Valchoňovovou.

  1. Projekt zameraný na odhalenie a boj proti šikane a kyberšikane
  2. Projekt zameraný na boj proti extrémizmu

Prvý projekt bol zameraný na pomoc a rady odborníkov obetiam šikanovania a oboznámenie študentov s trestno-právnou rovinou kyberšikanovania. Druhý projekt bol zameraný na posilnenie vedomostí mladých ľudí o formách, príčinách a prejavoch extrémizmu, xenofóbie a rasizmu, možnostiach riešenia konfliktných situácií. Obidva projekty prebehli formou online dotazníka.