Správne sa rozhodnúť – Trestno-právna zodpovednosť

Dňa 6. 6. 2022 sa na našej škole realizovala akcia pod názvom „Správne sa rozhodnúť“, v rámci ktorej sa uskutočnili aj aktivity spojené s tematikou trestno-právnej zodpovednosti a prevencie drogových závislostí. Kapitánka Mgr. Iveta Matejová z PZ v Nitre uskutočnila sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami v triedach III. A a III. B. Do besedy zahrnula aj aktuálnu tému extrémizmu a riziká spojené s touto problematikou. Keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy do plánu práce a realizuje aktivity s ňou spojené počas celého školského roka na hodinách, ale v mimoškolských činnostiach. Koná tak v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich študentov.

Rozšírili sme si svoje poznatky o nebezpečných návykových látkach, ktoré či chceme, alebo nie, sú súčasťou tohto sveta a negatívnym spôsobom ovplyvňujú životy ľudí. Spolužiakov zaujali aj mnohé ťažké príbehy závislých ľudí, ktoré mali šťastný, ale aj smutný koniec. Prednášajúca priniesla tzv. alkoholické alebo „opilecké“ okuliare, ktoré sme si mohli vyskúšať a pozrieť sa na svet očami alkoholikov.

Myslíme si, že beseda splnila svoj účel informovať a poučiť žiakov o možných rizikách extrémizmu a drogovej závislosti.

Mgr. A. Holecová a žiaci III. A


Fotogaléria