Svetový deň vody na GJK s 1. B a hosťami z FZKI SPU v Nitre

Dňa 22. 3. 2023 zavítali na našu školu vzácni hostia z FZKI SPU: prof. Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. Vďaka nim si žiaci z 1. B rozšírili svoje vedomosti a poznatky o vode v rôznych oblastiach - prúdenie vody v jazere, podzemné vody, odpadové vody, kanalizácia, teplota vody, či jej chemické zloženie. Doplnili si tak informácie o vode, ktoré poznali už z hodín biológie. S našimi hosťami si objasnili pojem MAKROZOOBENTOS a svoje teoretické vedomosti si overili v praxi meraním ph vody.

Hlavným cieľom spoločného stretnutia bolo naviesť študentov na správny smer v oblasti problematiky vody, jej využívania a zdrojov. V prednáške odznelo, že dnešné vodné zdroje sú vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody, že v niektorých lokalitách sa ľudia potýkajú s problémom týkajúcim sa zásobovaním pitnou vodou a že VODA je dôležitá nielen pre zachovanie životného prostredia, ale aj pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Je veľmi dôležité premeniť svoje poznatky a slová na záväzky a činy a praktizovať ich vo svojom každodennom živote.

Pre žiakov to bola skvelá skúsenosť, ktorú mnohí využijú v ďalšom štúdiu, či v bežnom živote a ešte viac si budú vážiť našu nenahraditeľnú tekutinu svojho života. Ako hovorí čínske príslovie: „Ak piješ vodu, mysli na prameň.“

A. Drgoňová a Ľ. Minárová 1.B