Deň otvorených dverí

Deň 15. 12. 2022 patril záujemcom o štúdium na našom gymnáziu. Uchádzačov sme vítali v našej aule od skorého rána. Bola tu pre nich pripravená pútavá prezentácia o histórii školy, možnostiach vzdelávania sa, mimoškolských aktivitách a projektoch, ktoré sa realizujú. Získali cenné informácie o podmienkach prijatia a prijímacích skúškach.

Po skončení prezentácie boli jednotlivcom poskytnuté informácie o vyučovacom procese. Nasledovala prehliadka školy, počas ktorej mohli záujemcovia vidieť vybavenie učební, špeciálne učebne, telocvičňu, bufet, jedáleň a oboznámili sa aj s činnosťou žiackej školskej rady.

DOD sa zúčastnilo množstvo žiakov, niektorí boli sprevádzaní rodičmi a výchovnými poradcami ZŠ. Sme presvedčení, že sme im našu školu odprezentovali čo najlepšie a veríme, že sa v nasledujúcom školskom roku stanú súčasťou Gymnázia Janka Kráľa.

Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl pripravili študenti IV. A triedy pod dohľadom PaedDr. Viery Šedíkovej.