Deň otvorených dverí

Dňa 7.2.2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Tento deň patril záujemcom o štúdium na našom gymnáziu. Pre žiakov 9. ročníka základných škôl ho pripravili študenti II. A triedy pod dohľadom PaedDr. Viery Šedíkovej.

Uchádzačov sme vítali vo vestibule našej školy od skorého rána. Následne im bola prezentovaná pútavá prezentácia o histórii školy, možnostiach vzdelávania sa, mimoškolských aktivitách a projektoch, ktoré sa realizujú. Získali cenné informácie o podmienkach prijatia a prijímacích skúškach ako i o vyučovacom procese.

Nasledovala prehliadka školy, počas ktorej mohli záujemcovia vidieť vybavenie učební, špeciálne učebne, telocvičňu, aulu, bufet, jedáleň a oboznámili sa aj s činnosťou žiackej školskej rady.

DOD sa zúčastnilo 25 žiakov, niektorí boli sprevádzaní rodičmi a výchovnými poradcami ZŠ. Sme presvedčení, že sme im našu školu odprezentovali čo najlepšie a veríme, že sa v nasledujúcom školskom roku stanú súčasťou Gymnázia Janka Kráľa.

Trieda II. A