Učiteľská mobilita v Essene v rámci projektu Erasmus+

Vďaka podpore vedenia GJK a taktiež svojich kolegov, ktorí za mňa museli suplovať veľa hodín, som sa ja - Mgr. Marián Hodoši - v dňoch od 12.9. do 25.9. zúčastnil pracovnej cesty - tzv. „job shadowing“ - alebo voľne preložené po slovensky „ukážky dobrej praxe“. Tento job shadowing sa podarilo uskutočniť s podporou Erasmus+ programu ako už v poradí druhá z mobilít v rámci rozbehnutého projektu KA122 na našom gymnáziu.

Táto mobilita sa uskutočnila v Nemeckom meste Essen, na strednej škole s názvom Berufskolleg West der Stadt Essen a bola to svojim spôsobom nadväzujúca aktivita na tú spred roka, kedy som sa zúčastnil mobility na Kréte. Tam sa mi podarilo osloviť pani zástupkyňu Mechthild Hils z tejto školy, ktorá ma pozvala na job shadowing ku ním do Nemecka. Ako priority tejto cesty som si vytýčil týchto 5 hlavných cieľov:

  • pozorovanie učiteľskej praxe na hodinách angličtiny, telesnej výchovy a histórie za účelom „obkukania“ dobrých techník a metód vyučovania (aj tých digitálnych) a ich prenesenie do našej školskej praxe
  • prezentovanie Slovenska a našej školy miestnym študentom a personálu za účelom predstavenia toho čo ponúkame, aby bola naša organizácia atraktívnym partnerom pre dlhodobú spoluprácu
  • navštívenie kultúrnych a historických pamiatok v regióne za účelom poznania miestnych špecifík
  • interkulturálna výmena - čiže obohatenie sa navzájom - sledovanie ich zvyklostí či už v školskom prostredí ale aj mimo neho a porovnávať ich s našimi zvyklosťami a rozšíriť si tak obzory, pochopiť iné kultúry a búrať predsudky
  • stretnutia s učiteľmi a koordinátormi programu Erasmus+ aj z iných škôl v okolí (resp. aj z Holandska) za účelom budovania medzinárodných kapacít s možnosťou budúcej kooperácie v rámci európskych projektov

Na prvý pohľad dlhá mobilita trvajúca v rozsahu celých dvoch týždňov sa tak môže zdať aj prikrátka na to všetko, čo som chcel stihnúť len za 2 týždne, keďže toho skutočne nebolo málo. Môj denný program bol bohatý a rozmanitý a niektoré dni som fungoval naplno od rána 7:30 až do neskorých večerných hodín, aby som využil ten čas naplno a ani som sa nenazdal a prišla nedeľa 25.9., a teda deň môjho odchodu domov.

Okrem vytýčených hlavných cieľov, ktoré si dovolím smelo tvrdiť, že sa naplnili, som si taktiež vylepšil aj svoje komunikačné zručnosti, a to menovite v nemeckom jazyku, nakoľko napríklad hodiny telesnej výchovy a dejepisu boli vyučované len v nemeckom jazyku alebo pri spoločnom stolovaní sa používala najmä nemčina, a taktiež ako účastník bežného života som bol odkázaný na komunikáciu predovšetkým v nemčine.

Celkove túto mobilitu hodnotím ako veľmi pozitívnu skúsenosť a ešte raz ďakujem Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach ako aj Berufskolleg West der Stadt Essen za túto príležitosť obohatiť svoju myseľ o nové zručnosti a zážitky, ktoré verím, že pomôžu aj študentom našej školy ako satisfakcia, za to, že som sa im 2 týždne nemohol venovať a určite som im veľmi chýbal.

Tiež si prajem, aby GJK mohlo žať plody tejto mojej misie ešte dlhé roky v podobe študentských/učiteľských mobilít, stáží, a pod., ale to ukáže až čas.

Mgr. Marián Hodoši