ERASMUS+ na Gymnáziu Janka Kráľa

Vedenie Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach podporuje osobnostný rast svojich pedagogických zamestnancov prostredníctvom mobilít v rámci medzinárodného programu Erasmus+. Po vypracovaní a schválení nášho projektu národnou agentúrou SAAIC v oblasti krátkodobých projektov mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania pod názvom Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní sme získali možnosť poskytnúť záujemcom o vzdelávanie štruktúrované kurzy a možnosť hospitácie hodín v zahraničí pod názvom job shadowing.

Prvá mobilita sa uskutočnila začiatkom prázdnin v slnečnom Španielsku. Bola zameraná na zdravý životný štýl a pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí. Zúčastnili sa jej vyučujúca telesnej a športovej výchovy Mgr. Ľ. Minárová a vyučujúca anglického jazyka Mgr. I. Šovčíková, ktoré spoločne prežili krásne chvíle na pobreží, objavovali španielske kultúrne dedičstvo a výbornú prímorskú kuchyňu.

Druhá mobilita zaviedla Mgr. M. Hodošiho do nemeckého Essenu, kde sa stretol s účastníkmi známymi už z vlaňajšej mobility. Jeho hlavným cieľom bolo:

  • pozorovanie učiteľskej praxe na hodinách anglického jazyka, telesnej výchovy a histórie za účelom „odpozorovania“ a následného implantovania dobrých techník a metód vyučovania (aj digitálnych) do našej školskej praxe
  • zviditeľnenie Slovenska a našej školy medzi miestnymi študentmi a personálom za účelom prezentovania našich kvalít (kultúrne a historické pamiatky a špecifiká Slovenska a nášho regiónu)
  • interkultúrna výmena - čiže obohatenie sa navzájom - sledovanie miestnych zvyklostí či už v školskom prostredí, ale aj mimo neho a porovnávanie tradičných zvyklostí s cieľom rozšíriť si tak obzory, pochopiť iné kultúry a búrať predsudky,
  • stretnutia s učiteľmi a koordinátormi programu Erasmus+ aj z iných škôl v okolí (resp. aj z Holandska) za účelom budovania medzinárodných kapacít s možnosťou budúcej kooperácie v rámci európskych projektov.

Dejiskom tretej mobility bolo opäť hlavné mesto Kréty, Heraklion. Tu sa naša externá vyučujúca chémie PaedDr. H. Šabíková, PhD. zúčastnila vzdelávacieho kurzu CLIL: Innovation & Effectiveness in Teaching. Cieľom „vyučovacích hodín“ bolo zdokonaliť sa vo vytváraní digitálnych vzdelávacích materiálov pre matematiku a chémiu v anglickom jazyku s využitím softvérov ako Canva, Genia.ly, Bookcreator, Adobe, či OBSstudio. Výsledkom týchto vzdelávacích aktivít bolo nadobudnutie zručností v tvorbe interaktívnych obrázkov, videí, myšlienkových máp, komiksov, e-kníh či digitálnych hier.

Štvrtá mobilita umožnila Mgr. V. Mihalkovej a RNDr. R. Kunovej, PhD. vďaka týždennému štruktúrovanému kurzu s názvom „Digitálne média v interkultúrnych projektoch – manažment a zosieťovanie“ nazrieť do iného kúta sveta, tentokrát do najjužnejšieho regiónu Portugalska, Algarve na Pyrenejskom polostrove. Riaditeľka školy spolu s koordinátorkou programu Erasmus+ na kurze prezentovali aktivity našej školy, rozvíjali vzájomné interkultúrne spoznávanie sa s cieľom vyhľadať partnerov pre nasledujúce projekty, najmä pre krátkodobé, no i dlhodobé mobility žiakov, hospitácie učiteľov a prizvanie expertov z praxe na našu školu.

Program Erasmus+ absolútne naplnil očakávania učiteľov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a spolupráce. Počas nich sme získali jazykové, odborné a digitálne zručnosti, cestovateľské skúsenosti, nových priateľov a veľa vzrušujúcich zážitkov.

Ďakujeme Erasmus+!