Motivovaním žiakov prekračujeme hranice – spolupráca Rakúska a Slovenska

„Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium Janka Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva.

Prvou aktivitou v projekte bola účasť rakúskeho partnera na projekte Brána jazykov otvorená, ktorú naše gymnázium organizuje každoročne na konci septembra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Táto aktivita bola zameraná predovšetkým na používanie cudzieho jazyka. Žiaci nadviazali vzájomný kontakt ešte pred samotným príchodom na Slovensko. Na platforme eTwinning zverejnili fotografie z príprav projektu a začali sa spoznávať. Žiaci partnerských škôl vytvorili dvojjazyčné tímy a počas workshopu po príchode do našej školy, ako aj počas súťaže, komunikovali navzájom prevažne v anglickom jazyku. Vzhľadom k multikultúrnemu pôvodu žiakov z partnerskej školy v Tullne však občas bolo počuť aj srbčinu či poľštinu. Ako hodnotitelia na stanovištiach museli vzájomne spolupracovať, vysvetliť si úlohy a riešiť konkrétne situácie.

Projekt tiež zahŕňa vzájomné spoznávanie kultúr. Významné udalosti z histórie nielen našej krajiny, ale aj spoločnej európskej histórie priblížili účastníkom projektu v Bazilike minor v Hronskom Beňadiku a v zámku Topoľčianky. Naši študenti, ktorí sa venujú slovenskému folklóru, umožnili rakúskym partnerom spoznať slovenské tradície, hudbu a spev. Slovenské ľudové tance si mohli naši hostia osobne vyskúšať, čo sa stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Ochutnávka jedál slovenskej národnej kuchyne bola pre nich zaujímavá aj z hľadiska odborného vzdelávania, keďže ide o školu, ktorá vzdeláva svojich žiakov aj v oblasti gastronómie.

Cieľom nášho spoločného projektu je poukázať aj na rozmanitosť európskej ekonomiky. Pre našich aj rakúskych žiakov a učiteľov bola veľmi zaujímavá a poučná exkurzia vo Vinárskych závodoch v Topoľčiankach, v Národnom žrebčíne a Zubrej zvernici v Topoľčiankach.

V realizácii projektu ERASMUS+ KA229 – strategické partnerstvá sme úspešne pokračovali aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikovali sme cez SKYPE, MS Teams a všetky aktivity sme zverejňovali na platforme eTwinnig.

Naša partnerská škola z Tullnu v Rakúsku zorganizovala pre svojich žiakov prezenčnou formou aktivity pod názvom ERASMUSDAY. Súčasťou tohto podujatia bola beseda s rakúskym poslancom Európskej únie, ktorá prebiehala v nemeckom jazyku. Témami boli možnosti práce v zahraničí v rámci EU a účastníci mali možnosť pýtať sa témy z oblasti EU, ktoré ich zaujímajú.

Po krátkej prestávke nasledoval workshop v anglickom jazyku. Motivácia, vonkajšia aj vnútorná, ako hnací motor pri učení, či dobré tipy na ľahšie učenie sa, prebiehali prostredníctvom úloh a aktivizácie žiakov. Náš rakúsky partner nám umožnil prostredníctvom online prenosu sledovať ukážky dobrej praxe. Aj keď má digitálna technika svoje limity, preniesli sme sa pomocou počítačov na chvíľu do triedy v Tullne a mohli sledovať ich aktivity.

Naše príspevky k téme sme publikovali v anglickom jazyku na platforme eTwinning v interaktívnej forme, kde účastníci pridávali komentáre, postrehy a vlastné nápady.

Veľmi zaujímavú aktivitu sme uskutočnili 4.11.2020, keď sme zrealizovali online diskusiu pre našich žiakov maturitného ročníka s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Dome sv. Jakuba v Londýne s Mgr. Ľubomírom Rehákom PhD. Beseda prebehla v anglickom jazyku a bola zameraná na témy: Európska únia a Veľká Británia, práca a štúdium vo Veľkej Británii po brexite a motivácia učiť sa cudzie jazyky.

Besedu žiaci uskutočnili z pohodlia domova cez MS Teams počas hodiny anglického jazyka. Po úvodnom príhovore pána veľvyslanca, ktorý sa zameral na jednotlivé témy besedy, sa konala online diskusia. Žiaci sa do nej aktívne zapájali a kládli otázky formou chatu. Prejavili záujem nielen o zadané témy, ale zaujímali sa predovšetkým o osobné skúsenosti pána veľvyslanca v diplomatických službách. Spätná väzba od žiakov potvrdila vysokú kvalitu podujatia a bola publikovaná na stránkach projektu na platforme eTwinning.

V apríli 2021 sme sa v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasmus+ tešili na 5-dňové stretnutie našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. Náš prvý projekt skomplikovala pandemická situácia. A tak sme sa namiesto vycestovania do Belgicka a zbierania nových zážitkov a skúseností vydali na cestu virtuálnej spolupráce prostredníctvom platformy eTwinning. Významnou podporou pri tvorení virtuálnych vzdelávacích aktivít a ich napĺňaní boli ambasádorky programu eTwinningu a Erasmus+, ich poradne a webináre.

Hoci spočiatku nebolo ľahké zjednotiť sa na všetkých aktivitách, nakoľko situácie ohľadom pandémie v našich krajinách boli rozdielne, spolupráca oboch partnerských krajín prebehla úspešne, o čom svedčia rozmanité výstupy jednotlivých aktivít, ktoré sú prezentované na stránke eTwinning. Naše virtuálne aktivity sme rozplánovali do troch dní.

Výstupom prvého dňa s témou Virtuálnej prehliadky Bruselu bolo získanie informácií o Bruseli ako centre EU a kozmopolitnom meste s kultúrnou a národnou rozmanitosťou. Účastníci po prezretí filmu o Bruseli najskôr vytvorili rôzne kvízy v aplikácii learningapps.org a následne si ich vymieňali a vypracovávali. Získali tak mnohé vedomosti o Bruseli, ale aj postoje, ktoré prezentovali v diskusii. Na spoločnom padlete oboch partnerov prezentovali účastníci zaujímavosti a informácie, prečítali si príspevky iných študentov, napísal komentáre k nim.

Prvý deň bol naplnený aj ďalšou zaujímavou praktickou aktivitou, ukážkou prípravy typického belgického jedla – waflí. Ich príprava, zdobenie a aj ochutnávka zabrala druhú časť pracovného dňa. S inými jedlami a receptami sa účastníci oboznámili pri príprave prezentácií v skupinách. Do výstupnej prezentácie ich zapracoval F. Švec. Rôzne recepty sme spolu s partnermi zdieľali opäť formou padletu.

Témou druhého dňa bola Práca v EU a práca v zahraničí. Túto tému môže najlepšie priblížiť človek, ktorý v zahraničí dlhodobo pracuje. Preto nás potešilo, že sa tejto témy zhostila práve naša absolventka Mgr. Jana Kotorová, MSc, ktorá niekoľko rokov pôsobila v Bruseli. Cez MS Teams si jej prednášku vypočuli nielen účastníci projektu, ale aj ďalší žiaci. V diskusii jej položili rozmanité otázky. Účastníci projektu potom ďalej pracovali na prezentácii o Európskom parlamente. V predpripravenej prezentácii boli zadané rôzne úlohy na prácu na internete, vyhľadanie poslancov, ktorí reprezentujú našu krajinu ako i konečná úprava prezentácie. V skupinovej práci predviedli účastníci svoje digitálne zručnosti a vytvorili na rovnakú tému rozmanité prezentácie.

Tretí deň virtuálnych vzdelávacích aktivít bol tiež rozdelený do dvoch častí. Najskôr študenti pracovali spoločne na téme Motivácia. Názory na motivujúceho a motivovaného učiteľa či žiaka prezentovali v skupinách prostredníctvom mindemo a prácou s pojmami vo wordart.

Do tvorby pouličného umenia sa pustili účastníci po krátkej prestávke. Svoje výtvarné umenie tvorili rôznymi technikami a pomôckami. Opäť pracovali skupinovo a každý prispel nejakou myšlienkou či výtvorom. Ich výtvory môžu teraz obdivovať všetci žiaci školy v našej Street art Gallery, súčasťou ktorej je aj model bruselského Atomia. Naše výtvory a diela žiakov partnerskej školy sme prezentovali v Twinspace.

Od účasti na tomto projekte očakávame do budúcnosti, že bude dlhodobým obohatením pre rozvoj našej školy. Získavame nové perspektívy učenia sa, čím chceme podporiť potreby našich študentov, zlepšiť ich jazykové zručnosti a umožniť učiteľom našej školy deliť sa o svoje skúsenosti s projektovými partnermi.