Vzdelávame sa v oblasti medzinárodnej virtuálnej spolupráce cez platformu eTwinning (po novom)

Európska komisia postupne vytvára spoločnú európsku platformu European School Education Platform, ktorá je nielen miestom spolupráce zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania, ale tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre bezpečný priestor na virtuálnu spoluprácu škôl v Európe.

Naučiť sa pracovať na tejto digitálnej platforme zabezpečujú ambasádori eTwinningu. V októbri 2022 začali v Leviciach inovačné vzdelávanie názvom Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning aj dve učiteľky nášho gymnázia, Mgr. V. Mihalková a Mgr. I. Šovčíková.

Vzdelávanie v rozsahu 50 hodín prebieha kombinovanou formou, 16 hodín prezenčne, 10 hodín online a 24 hodín venujú účastníci samostatnej dištančnej práci na projekte so zahraničnými školami. Vzdelávanie sa ukončuje na Žilinskej univerzite v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou, kde účastník predvedie svoj realizovaný projekt a jeho výstupy. Absolventi získajú osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Obsahovým zameraním sú moderné metódy zamerané na projektové vyučovanie v medzinárodnom kontexte, prehĺbenie, rozvoj a inovácia digitálnych zručností pri realizácii dištančného vzdelávania, aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií a tiež prehĺbenie, rozvoj a inovácia interdisciplinárneho a medzipredmetového vyučovania.