Nadácia Ekopolis - logo Hlavný partner Veolia - logo

Projekt Biodiverzita do škôl podporí na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov.

Rozmanitosť živých foriem – biodiverzita, je základom krásy prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme.

Rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, vzdelávame sa, má rôzne pozitívne prínosy, pre životné prostredie aj pre nás, ľudí. Rozmanitosť zelene v mestskom prostredí pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti.

Pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny, výsadba ovocných stromov má veľký prínos pre opeľovače. Aj pre včely môže byť rozmanité mestské prostredie prínosnejšie ako rozsiahle monokultúrne polia ošetrené agrochemikáliami.

Projekt Biodiverzita do škôl sa bude realizovať počas dvoch školských rokov do júna 2020. V školskom roku 2018/2019 budeme vzdelávať akčné skupiny, spoločne navrhovať a plánovať opatrenia na zvýšenie biodiverzity v školských areáloch. V ďalšom školskom roku 2019/2020 sa budú pripravené návrhy za pomoci žiakov a pedagógov realizovať.

Projekt Biodiverzita do škôl realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia.

Názov projektu: Biodiverzita do škôl

Žiadateľ: Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Areál, kde sa bude projekt realizovať: Areál Gymnázia J. Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Kraj: Nitriansky

Spolupráca: obdobie od 1. októbra 2018 do 30. júna 2020

Aktivity:

2018/2019: koordinátor projektu: Mgr. Ľudmila Minárová - vytvorenie akčného tímu 6 - 8 študentov 1. a 2. ročníka - jeseň/jar vzdelávanie v téme Biodiverzita; konzultácie pre prípravu projektového návrhu úpravy školského dvora s cieľom zlepšenia stavu biodiverzity s odborníkmi

2019/2020: realizácia úprav školského areálu - rovesnícke vzdelávanie - propagácia projektu - udržateľnosť realizovaných prvkov po skončení projektu

Biodiverzita do škôl

Dňa 15.11. 2018 sa na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach uskutočnilo prvé vzdelávanie k projektu Biodiverzita do škôl. Na vzdelávaní sa zúčastnili žiaci I.A, I.B a II.B. triedy, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do realizácie projektu. Pedagógov zastupovali vyučujúce biológie - RNDr. R. Kunová, PhD., riaditeľka školy, Mgr. Ľ. Minárová a Mgr. J. Kováčová. Vzdelávanie nášho akčného tímu viedla zamestnankyňa Nadácie Ekopolis Lucia Rossová a zástupkyňa Veolie, ktoré sú garantom projektu.

Na úvod sa zúčastnení navzájom predstavili a zoznámili, čo umožnilo navodiť nielen pracovnú, ale aj neformálnu atmosféru. Nasledovalo monitorovanie drevín v areáli školy a ich zakreslenie do nákresu pôdorysu školy. V ďalšej časti vzdelávania žiaci pracovali v skupinách nad návrhmi, ako zvýšiť biodiverzitu v areáli školy tvorbou objektov a výsadby v závislosti od doterajšieho stavu drevín a kvetinových záhonov. Na záver vzdelávania každý člen akčného tímu bol zaradený do riešenia určitej aktivity. Našou úlohou je vypracovať návrhy na zvýšenie biodiverzity v areáli našej školy.

Žiaci hlasovali za šesť návrhov:

  1. Výsadba ovocných drevín a kríkov.
  2. Tvorba kvetinových skaliek.
  3. Zavedenie oddychovej zóny – paletové sedenie.
  4. Tvorba vtáčích búdok.
  5. Vyvýšený záhon s liečivými rastlinami a bylinkami.
  6. Záhon pre opeľovače.

Najviac hlasov získali návrhy číslo 3, číslo 1 a číslo 5.

V jarnom vzdelávacom cykle spolu s odborníkom – architektom pripravíme finálnu podobu premeny nášho školského areálu podľa požiadaviek žiakov a našich možností. Už teraz sa tešíme na spoluprácu.

Sponzormi projektu sú: Nadácia Ekopolis, Veolia, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Logá - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Fotogaléria

Biodiverzita do škôl – apríl a máj 2020 Žiaci III.B pri natieraní debien na vyvýšené záhony Projekt Biodiverzita do škôl podporuje na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov ...viac
 
Vyhodnotenie projektu Biodiverzita do škôl 2018-2020 Mgr. Mihalková a Mgr. Poliaková pri hmyzom hotely v areáli školy V školskom roku 2018/2019 začala naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, kedy Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo vybraté s ďalšími 14 školami z celého Slovenska do projektu s názvom Biodiverzita do škôl ...viac