Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore C&A Foundation v spolupráci s Nadáciou Ekopolis

Logo Nadácie Ekopolis Logo Deutsche Telekom

Nový grant - „Zveľadenie zeleného areálu školy“

V školskom roku 2020/21 pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, ktorá má dlhoročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Získali sme grant v sume 2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“, ktorý sa podieľa na obnove zelene v areáli školy výsadbou ovocných stromov a parkových kríkov a stromov.

Čiastkové aktivity v rámci projektu: Vysadenie ovocnej a parkovej časti.

  1. Príprava, výsadba a starostlivosť o jednotlivé stromy, je praktická časť, ktorú musia žiaci zrealizovať, tým sa naučia poznať zákony, ktorými sa riadi živá príroda, ktorá je základom pre pochopenie jej fungovania, získajú zodpovedný prístup k okolitému svetu ako aj k sebe samému.
  2. Vo vzdelávacom procese žiaci získajú ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch, procesoch a zákonitostiach. Získavajú kompetencie – schopnosti vnímať živú prírodu ako neustále sa meniaci systém, chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím, hľadať v prírodných javoch a procesoch súvislosti a podporovať ich logické myslenie.
  3. Výchovný cieľ – snažíme sa posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, poznať praktický význam živých organizmov pre život človeka.
  4. Aplikácia v praxi – priblížime žiakom lokálne ovocné odrody, ich význam a praktické využite, ovocie významný článok vo výžive, doma vypestované ovocie bez pridania chémie oproti ovociu z hypermarketov. Rozptýlené ovocné stromy rozvíjajú ekologickú funkciu v spolupráci s okolitou krajinou, sú útočiskom a zdrojom potravy pre rôzne typy organizmov.
  5. Z hľadiska umiestnenia plánovaných stromov je to zvuková bariéra na zníženie hlučnosti od hlavnej cesty, estetické hľadisko a tak isto tienenie školy, čo má význam hlavne v teplých letných mesiacoch.

Ovocný strom je pre každého dlhoveká investícia.

Obrázok s citátom: Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých. Thomas Fuller
Zveľadenie zeleného areálu školy Mgr. Minárová, Mgr. Mihaličková a žiaci gymnázia počas výsadby stromov V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov ...viac