Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Výmenu záložiek môžu školy využiť na nadviazanie spolupráce a kontaktov s inou partnerskou školou vybratou na základe prihlášky.

Trvanie projektu: do 31. 10. 2018

Vyhodnotenie projektu: 30. 11. 2018 (výsledky zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk)

Naša partnerská škola: Gymnázium J. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Účastníci projektu: študenti I. A a I. B triedy

Realizácia projektu:

Žiaci boli na hodinách umenia a kultúry a slovenského jazyka a literatúry oboznámení s témou projektu. V rámci štúdia doma a na vyučovacích hodinách UKL zbierali potrebné informácie z dostupných zdrojov (literatúra, internet, rozhovor a i.), na základe čoho si vybrali osobnosti, ktoré zodpovedali téme projektu. Najväčší záujem v nich vzbudili Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk a Alica Masaryková. Mnoho zaujímavých podnetov o osobnosti M. R. Štefánika poskytla žiakom publikácia Milan Rastislav Štefánik (Computer Press, 2012) od Michala Kšiňana, ktorá obsahuje 25 vložených dokumentov a umožňuje čitateľom bližšie spoznať život tohto velikána. Získané informácie žiaci spracovali a podľa vlastného uváženia zahrnuli do svojich záložiek. Vďaka kreatívnej práci nadobudli záložky svoju finálnu podobu a svedčia tak nielen o žiackej nápaditosti, ale aj osobnej zainteresovanosti do problému. Na záver sme všetky záložky zozbierali a pripravili na odoslanie.

Téma tohtoročného projektu bola pre našich žiakov pútavá aj z toho dôvodu, že osobnosť T. G. Masaryka a jeho dcéry patria do histórie nášho regiónu.

Sprievodné akcie projektu:

Žiaci sa zúčastnili exkurzie do Topoľčianok, ktoré boli v rokoch 1923 - 1933 letným sídlom T. G. Masaryka. V rámci nej navštívili zámok a odfotili sa pri bronzovej soche prvého československého prezidenta v životnej veľkosti.

Fotogaléria