METRO Cash@Carry - logo Nadácia Ekopolis - logo

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash@Carry v rámci programu Ľudia pre stromy.

Názov projektu: Za zelený areál školy

Žiadateľ: Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Areál, kde sa bude projekt realizovať: Areál Gymnázia J. Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Kraj: Nitriansky

Stručný opis projektu: Súčasťou projektu je výsadba zelene (stálo zelené kríky, trávy, skalničky, trvalky), zriadenie kompostoviska, označenie drevín tabuľkami, vybudovanie náučného chodníka využívaného na poznávanie drevín v rámci vyučovania biológie. Prínosom projektu bude okrem iného aj zlepšenie prostredia školy – zeleň bude protihlukovou a proti prašnou bariérou od cesty.

Aktivity:

  • Výsadba kríkov, trvaliek
  • Vytvorenie kompostoviska
  • Výroba a osadenie tabuliek
  • Vybudovanie náučného chodníka (iné zdroje financovania)

Realizácia:

Október – november 2018. V spolupráci so Žiackou školskou radou, Rodičovskou radou, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy a žiakmi školy.

Finančná podpora Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash@Carry v rámci programu Ľudia pre stromy – 700€ na výsadbový materiál.

Nadácia Ekopolis - zoznam podporených projektov v roku 2018

Fotogaléria - Úprava chodníka a okolia 2017-2018

Za zelený areál školy

Je mnoho dôvodov, prečo by každý človek žijúci na našej planéte mal mať základy prírodovednej gramotnosti. Sme súčasťou prírody a podľa toho by sme sa mali aj správať. Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti musí byť pre moderné školstvo zásadnou prioritou. Výskumy ukazujú, že nielen u mnohých žiakov, ale aj ich rodičov je prírodovedná gramotnosť takmer nulová.

Táto nelichotivá situácia bola podnetom pre budovanie prírodovedných základov ŠkVP Gymnázia Jana Kráľa v Zlatých Moravciach v predmetoch z oblasti Človek a príroda. Snažíme sa rozvíjať environmentálne povedomie našich žiakov, zapájať ich do tvorby a zveľaďovania školského prostredia. Dobrým príkladom sú aktivity v rámci environmentálneho programu Zelená škola a tiež realizácia ďalších projektov. Jedným z nich je projekt s názvom Za zelený areál školy, ktorý prebiehal na našej škole od septembra do novembra 2018.

V spolupráci s Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou METRO Cash@Carry sme sa zapojili do programu Ľudia pre stromy a získali pre našu školu grant v sume 700€ na výsadbový materiál v okolí školy. V priebehu októbra a novembra sme upravili okolie vstupného vchodu do nášho gymnázia, bolo vyhrabané a zarovnané okolie vstupu do areálu školy. Realizovala sa aj výsadba jarných a jesenných cibuľovín. Za pomoci žiakov a pedagogických zamestnancov boli dreviny v areáli školy označené popisnými tabuľkami a takto vytvorený náučný chodník nám poslúži na hodinách biológie k poznávaniu drevín. Súčasne sme zhotovili kompostovisko, ktoré využijeme na jar pri tvorbe kvetinových záhonov.

Už teraz sa tešíme na farebnosť a vôňu jarných záhonov, v ktorých zakvitnú rôznofarebné šafrany (krokusy), hyacinty či tulipány. Veríme, že prínosom projektu bude okrem skrášlenia areálu aj zlepšenie prostredia školy – zeleň bude protihlukovou a protiprašnou bariérou od hlavnej cesty.

Autor: Mgr. J. Magdolenová, Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce